Χρ. Ζώης (με νόημα): "Μόνο ο Καραμανλής μπορεί να συγκεντρώσει τους 180. Και περισσότερους..."

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Ο (γνωστός) Ανωμερίτης έκανε διαγωνισμό 200 εκατ. ευρώ στον ΟΛΠ μόνο με ...μία εταιρεία!

«Με απείλησε ότι θα μου κόψει το πόδι με πριόνι!» Πού είχε πάει το προηγούμενο βράδυ ο Νικολόπουλος

 

8 Μαρτίου 2009

Αυτή αποκάλυψε την επιστολή Αρσένιου!

Τους τρέλανε η Μαντέλη...
.
η διευθύντρια του υπ. Γεωργίας, με το υπόμνημα που κατέθεσε μέσω του δικηγόρου της Γιάννη Μαντζουράνη

Ολόκληρο το Υπόμνημά της στο Press-gr

Το πρόσωπο που αποκάλυψε την επιστολή - φωτιά του Αρσένιου για την συμφωνία στις ανταλλαγές του Βατοπεδίου σε "υψηλό κυβερνητικό επίπεδο" είναι η τέως προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σταματούλα Μαντέλη. Η κ. Μαντέλη, που κλήθηκε ως ύποπτη από την αρμόδια εισαγγελέα Εφετών, με το 46σέλιδο υπόμνημα που κατέθεσε μέσω του δικηγόρου της Γιάννης Μαντζουράνη, εξιστορεί όλα τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο υπουργείο και αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη διάπραξη του σκανδάλου από τους υπουργούς και υφυπουργούς της κυβέρνησης. Από την ανάγνωση του υπομνήματος προκύπτει ότι μετά την επιστολή Αρσένιου, με την "σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο" συμφωνία, κινήθηκαν όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες...
Το Press-gr δημοσιεύει στη συνέχεια ολόκληρο το Υπόμνημα της Στ. Μαντέλη.

ΠΡΟΣ
Την Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, κ. Ε. Σπυροπούλου,
Υπόμνημα Παροχής Εξηγήσεων


Της Σταματούλας Μαντέλη του Διονυσίου, τέως Προϊσταμένης Διεύθυνσης Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατοίκου Ιλισίων Αθηνών και στην οδό Ηλία Ποταμιάνου, αριθμός 11.

I. Την 6-2-2009 τηλεφωνικώς κλήθηκα να εξετασθώ ανωμοτί ως ύποπτη ενώπιον της Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, κ. Ε. Σπυροπούλου, και να παράσχω εξηγήσεις την 13-2-2009, οπότε εμφανίσθηκα, διόρισα αντίκλητο και συνηγόρους υπεράσπισής μου και εζήτησα αντίγραφα των εγγράφων της σχηματισθείσης ποινικής δικογραφίας και προθεσμία για την σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος γραπτών εξηγήσεων, οπότε και μου γνωστοποιήθηκε ότι καλούμαι να εξετασθώ ανωμοτί ως ύποπτη διάπραξης των κακουργημάτων της απλής συνέργειας σε απιστία στην υπηρεσία και σε ψευδή βεβαίωση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Ν. 1608/1950. Την 24-2-2009 εμφανίσθηκα και πάλιν και έλαβα νέα προθεσμία προς υποβολή υπομνήματος γραπτών εξηγήσεων για την 4-3-2009.
Με την προειρημένη Κλήση καλούμαι να εξετασθώ ανωμοτί ως ύποπτη για τις ερευνώμενες κακουργηματικές πράξεις της απλής συνέργειας σε απιστία στην υπηρεσία και ψευδή βεβαίωση σε βάρος του Δημοσίου με προξενηθείσα ζημία άνω των 150.000 € και με τις επιβαρυντικές περιστάσεις της διάταξης του άρθρου 1 του Ν. 1608/1950, ήτοι καλούμαι να παράσχω εξηγήσεις ως ύποπτη, χωρίς όμως να προσδιορίζονται – έστω και αδρομερώς - συγκεκριμένες πράξεις ή παραλείψεις, εξ ων προκύπτει η συμμετοχή μου στα ερευνώμενα εγκλήματα.
Στη διάταξη της § 2 του άρθρου 31 Κ.Ποιν.Δ., ορίζεται ότι:
«…2.Η προκαταρκτική εξέταση ενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 240 και 241. Αν αυτή γίνεται ύστερα από μήνυση ή έγκληση κατά ορισμένου προσώπου ή αν κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης αποδίδεται σε ορισμένο πρόσωπο η τέλεση αξιόποινης πράξης, το πρόσωπο αυτό καλείται πριν από σαράντα οκτώ ώρες για παροχή εξηγήσεων και εξετάζεται ανωμοτί. Έχει δικαίωμα να παρίσταται με συνήγορο, να αρνηθεί εν όλω ή εν μέρει την παροχή εξηγήσεων και να λάβει προθεσμία μέχρι σαράντα οκτώ ώρες για την παροχή τους, η οποία μπορεί να παραταθεί από εκείνον που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση. Επίσης έχει δικαίωμα να ζητήσει να του χορηγηθούν αντίγραφα της δικογραφίας, να προτείνει μάρτυρες προς εξέταση και να προσαγάγει άλλα αποδεικτικά μέσα προς αντίκρουση των καταγγελλομένων σε βάρος του. Τα ως άνω δικαιώματά του μπορεί να ασκήσει είτε αυτοπροσώπως είτε εκπροσωπούμενος από συνήγορο, που διορίζεται κατά το άρθρο 96 παρ. 2, εκτός αν θεωρείται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εμφάνισή του, κατά την κρίση εκείνου που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση.
Αυτός που ενεργεί την προκαταρκτική εξέταση υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τον εξεταζόμενο για τα παραπάνω δικαιώματά του. Οι διατάξεις του άρθρου 273 παρ. 1 περιπτώσεις γ`, δ` και ε` εφαρμόζονται αναλόγως…».
Από το περιεχόμενο της προειρημένης διάταξης και δη από το αναγνωριζόμενο στον ανωμοτί εξεταζόμενο δικαίωμα να ζητήσει την χορήγηση αντιγράφων της δικογραφίας, να προτείνει μάρτυρες προς εξέταση και να προσαγάγει άλλα αποδεικτικά μέσα προς αντίκρουση των καταγγελλομένων σε βάρος του σαφώς συνάγεται ότι η ανωμοτί εξέταση υπόπτου απαραιτήτως προϋποθέτει την με σαφήνεια απαγγελία ή ανακοίνωση των καταγγελλομένων σε βάρος του, γιατί μόνον έτσι καθίσταται δυνατή η αντίκρουση των καταγγελλομένων, αφού είναι λογικώς αδιανόητη και πρακτικώς ανέφικτη η απόκρουση παντελώς αορίστων καταγγελιών με άγνωστο ή ολωσδιόλου ασαφές και γενικό περιεχόμενο.
Στη διάταξη της περ. α! της § 3 του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ προβλέπεται ότι:
«3. Ειδικώτερον, πας κατηγορούμενος έχει δικαίωμα:
α) όπως πληροφορηθή, εν τη βραχυτέρα προθεσμία εις γλώσσαν την οποίαν εννοεί και εν λεπτομερεία την φύσιν και τον λόγον της εναντίον του κατηγορίας. …».
Στο μέτρο, που ο ύποπτος συνήθως είναι υποψήφιος κατηγορούμενος και ευρίσκεται σε παρόμοια με τον κατηγορούμενο θέση, όπως εμμέσως πλην σαφώς αναγνωρίζεται και από τις σχετικές ρυθμίσεις του Κ.Ποιν.Δ. και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η αοριστία της αποδιδόμενης στον ανωμοτί εξεταζόμενο εμπλοκής στις ερευνώμενες εγκληματικές πράξεις συνιστά ανεπίτρεπτη, ως παράνομη, παραβίαση του δικαιώματος λεπτομερούς πληροφόρησης σε σχέση με την φύση και τον λόγο της αποδιδόμενης σε αυτόν ποινικής εμπλοκής, που αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος κάθε κατηγορουμένου αλλά και οιονεί κατηγορούμενου, όπως είναι ο ανωμοτί εξεταζόμενος, σε δίκαιη δίκη (fair trial), που θεσπίζεται στην διάταξη του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., η οποία από την κύρωσή της με το Ν. 53/1974 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής έννομης τάξης και υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης νόμου, κατά τα οριζόμενα στην διάταξη της § 1 του άρθρου 28 του ισχύοντος Συντάγματος.
Παγίως στη νομολογία γίνεται δεκτόν ότι η προσβολή των ενλόγω υπερασπιστικών δικαιωμάτων συνιστά ευθεία παραβίαση των διατάξεων, που κατά τη διάταξη της περίπτωσης δ! της § 1 του άρθρου 171 του Κ.Π.Δ. καθορίζουν την εμφάνιση, την εκπροσώπηση, την υπεράσπιση του κατηγορουμένου και την άσκηση των δικαιωμάτων, που παρέχει ο νόμος, με αποτέλεσμα να προκαλείται απόλυτη ακυρότητα.
Με δεδομένη την αοριστία και ασάφεια του περιεχομένου της – κατά τα προεκτεθέντα - Κλήσης, όπου καλούμαι να εξετασθώ ανωμοτί ως ύποπτη, καθίσταται αδύνατη η σαφής αντίκρουση αγνώστων, αορίστων και ασαφών καταγγελιών, ιδίως ενόψει και του ότι αφενός μεν οι ενέργειές μου εκτείνονται και οριοθετούνται αυστηρώς στα πλαίσια των υπαλληλικών καθηκόντων μου και των εντολών της πολιτικής ηγεσίας αφετέρου δε δεν περιγράφονται επαρκώς οι ερευνώμενες αξιόποινες πράξεις οιουδήποτε αυτουργού, τις οποίες εγνώριζα και τον οποίο συνέδραμα είτε πριν από είτε κατά την τέλεση των εγκληματικών πράξεων, που διέπραξε, και ως εκ τούτου περιορίζομαι στην απολύτως κατηγορηματική άρνηση οποιασδήποτε ποινικής εμπλοκής μου ως αυτουργού ή συμμετόχου σε οποιαδήποτε από τις ερευνώμενες ή μη αξιόποινες πράξεις σε σχέση με την υπόθεση της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.
Παρόλα αυτά, όμως, στο πλαίσιο της αυτονόητης υποχρέωσής μου, ως δημοσίου υπαλλήλου και δη τέως Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, για παροχή συνδρομής στο έργο όλων των οργάνων του Κράτους, εν οίς συγκαταλέγονται και τα όργανα της δικαστικής εξουσίας, σε σχέση με όσα γνωρίζω και με αφορούν, υπογραμμίζεται ότι η μοναδική ανάμειξη μου στην ερευνώμενη υπόθεση περιορίζεται στη συμμετοχή μου σε διαδικαστικές ενέργειες προς υλοποίηση ρητών και σαφών εντολών της πολιτικής ηγεσίας του Υ.Α.Α.Τ. εντός των ορίων της ανατεθειμένης σε εμένα δημόσιας υπηρεσίας και πάντοτε υπό τον άμεσο και ασφυκτικό έλεγχο αρμόδιων φορέων της πολιτικής εξουσίας στο Υ.Α.Α.Τ.

II. Προς απόκρουση της οποιασδήποτε συμμετοχής μου στις ερευνώμενες εγκληματικές πράξεις της απλής συνέργειας σε απιστία στην υπηρεσία και σε ψευδή βεβαίωση επάγομαι τα ακόλουθα:
1. Υπηρετώ στο Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την 1-1-1976 μέχρι και σήμερον, ενώ έχω τοποθετηθεί μετά από κρίσεις των αρμοδίων Υπηρεσιακών Συμβουλίων στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και τα οικεία οργανογράμματα θέσεις, ήτοι τις θέσεις της Τμηματάρχου το έτος 1994 και της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Πολιτικής Γης από την 13-2-2005.
Η Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της οποίας μέχρι προ ολίγων ημερών ήμουν προϊσταμένη, αποτελεί επιτελική Υπηρεσία, που έχει ως αντικείμενο:
α) την εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας, ήτοι του Αγροτικού Κώδικα, του Κτηνοτροφικού Κώδικα, καθώς και της νομοθεσίας "Περί αναδασμού της γης",
β) την παροχή οδηγιών εφαρμογής των προειρημένων νομοθετικών ρυθμίσεων στις Διευθύνσεις Γεωργίας - Γεωργικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και στις Περιφέρειες του Κράτους.
γ) την εισήγηση για την έκδοση Αποφάσεων Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΑ) και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ).
Η εφαρμογή της προαναφερόμενης νομοθεσίας έχει ως κύριο αντικείμενο κοινόχρηστες και διαθέσιμες εκτάσεις, που προέρχονται είτε από απαλλοτρίωση ιδιωτικών κτημάτων ή μοναστηριακών ακινήτων είτε κτημάτων Δήμων ή Κοινοτήτων, ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. είτε από κτήματα της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεων Προσφύγων (Ε.Α.Π.), που μετά την κατάργησή της διαδέχθηκε το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι προαναφερόμενες εκτάσεις ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ τη διοίκηση και διαχείριση αυτών έχουν οι Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης - Διευθύνσεις Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, συμφώνως με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 26 του Ν.1644/1986.
Εν προκειμένω επισημαίνεται ότι:
i) Κοινόχρηστες είναι οι εκτάσεις, που αφήνονται μετά τη διανομή, ήτοι την παραχώρηση γεωργικών - κτηνοτροφικών κλήρων ή οικοπέδων, για ορισμένες χρήσεις, όπως λ.χ. δρόμους, πλατείες, βοσκότοπους, αλωνότοπους, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 31 του Αγροτικού Κώδικα, και εξ αυτών οι δυνάμενες να διατεθούν συμφώνως με τις διατάξεις της ενγένει αγροτικής νομοθεσίας και άλλων νόμων διατίθενται από τις βοσκήσιμες.
ii) Διαθέσιμες είναι οι εκτάσεις, κλήροι ή οικόπεδα, που δεν διατέθηκαν για αποκατάσταση ακτημόνων και δύνανται να διατεθούν κατά τα οριζόμενα σε διατάξεις ειδικών νόμων (Βλέπε: σχετικό 1).
2. Στην προκειμένη περίπτωση των ανταλλαγών των παραλιμνίων εκτάσεων 25.000 στρεμμάτων και της λίμνης Βιστωνίδας, μεταξύ της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και της Κτηματικής Εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), υπογραμμίζεται ότι:
α) Η με αριθμό 3822/25-1-2005 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Βλέπε: σχετικό 2), η οποία προφανώς καταρτίσθηκε από το Γραφείο του Υπουργού, αφού ούτε συντάχθηκε εν σχεδίω από τη Δ/νση Πολιτικής Γής, ούτε εστάλη εν σχεδίω στην εν λόγω Δ/νση για να δοθεί αριθμός Πρωτοκόλλου και να ακολουθηθεί η συνήθως ακολουθούμενη διαδικασία, αλλά εστάλη ταχυδρομικώς από την Κεντρική Υπηρεσία του Υ.Α.Α.Τ., που βρίσκεται στην Αθήνα και στην οδό Αχαρνών, αριθμός 2, στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης, που στεγάζεται στην Αθήνα και στην οδό Πειραιώς, αριθμός 108, με παράκαμψη της υπαλληλικής ιεραρχίας, όπερ είναι ασύνηθες χωρίς να είναι μη νόμιμον. Η επίμαχη Απόφαση έφερε την πρωτότυπη υπογραφή του τότε Υπουργού, κ. Ευάγγελου Μπασιάκου, και την ενλόγω Απόφαση, όφειλα να εφαρμόσω ως Προϊσταμένη της αρμόδιας Δ/νσης Πολιτικής Γης, δι’ ο και μετά την κατάρτιση ακριβούς κεκυρωμένου αντιγράφου αυτής από την Γραμματεία της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης απεστάλη στην ΚΕΔ με το με αριθμό πρωτοκόλλου 478/31-1-2005 Έγγραφο για ενημέρωση και περαιτέρω προώθηση των διαδικασιών υλοποίησης των διαλαμβανομένων στην ενλόγω Υπουργική Απόφαση, της οποίας την εφαρμογή ούτε εδικαιούμην ούτε ηδυνάμην να αρνηθώ (Βλέπε σχετικό 3).
β) Από το διατακτικό της προειρημένης Υπουργικής Απόφασης προκύπτει ότι προς διεκπεραίωση των διαδικασιών ανταλλαγής το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έπρεπε να εξεύρει ακίνητα, που υπάγονται στην αρμοδιότητά του εκτός των Νομών Ξάνθης και Ροδόπης.
Αρμόδια για την ενλόγω εργασία ήταν η Διεύθυνση Πολιτικής Γης, δι’ ό και προέβην σε μια καταρχήν διερεύνηση της ύπαρξης διαθέσιμων κοινοχρήστων εκτάσεων στις αρμόδιες Δ/νσεις Γεωργίας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας υπηρεσιακές μονάδες, γιατί στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης δεν τηρούνται στοιχεία για τις ενλόγω εκτάσεις, πλην ορισμένων παλαιοτέρων καταγραφών, οι οποίες συνετάγησαν ύστερα από την αποστολή των σχετικών στοιχείων από τις οικείες Διευθύνσεις Γεωργίας, που είναι αρμόδιες για τη διοίκηση και διαχείρισή τους, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 26 Ν.1644/1986. Αξιοσημείωτον είναι ότι τα στοιχεία, που αποστέλλονται από τις Διευθύνσεις Γεωργίας δεν είναι ακριβή, γιατί μεσολαβούν παραχωρήσεις εκτάσεων σε επίπεδο Νομών με Αποφάσεις είτε Νομαρχών είτε Γενικών Γραμματέων Περιφερειών, χωρίς να γίνεται μεταβολή και των αντίστοιχων κτηματολογικών στοιχείων, με αποτέλεσμα για τις ενλόγω μεταβολές να μην λαμβάνει γνώση το Υπουργείο. Εν προκειμένω επισημαίνεται ότι μετά από ρητή εντολή της πολιτικής ηγεσίας εστάλησαν οι με αριθμούς 4731/3-11-2004 και 2450/17-5-2005 Διαταγές, που κοινοποιήθηκαν και στο Γραφείο του τότε Υφυπουργού, κ Α. Κοντού, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις του Κράτους, για την αναζήτηση και εξεύρεση διαθέσιμων κοινοχρήστων εκτάσεων, ιδίως δε εκτάσεων, που είχαν οικοπεδική ή τουριστική αξία ή ήταν παραθαλάσσιες (Βλέπε σχετικά 4 και 5). Και αυτό, γιατί οι ενλόγω εκτάσεις δεν προσφέροντο για αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων, που είναι ο πρωταρχικός σκοπός του Υ.Α.Α.Τ. κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 188 του Αγροτικού Κώδικα, αλλά και συμφώνως με την σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και συγκεκριμένως με τη με αριθμό 2924/85 Απόφαση ΣτΕ, όπου αναφέρεται οτι:
«οι εκτάσεις, που έχουν ή πρόκειται κατά βέβαιη πρόβλεψη να αποκτήσουν οικοπεδική ή τουριστική αξία, είναι απρόσφορες για γεωργική, ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση».
Εξάλλου τις προειρημένες εκτάσεις το Υ.Α.Α.Τ. δύναται:
i) να εκποιεί με δημοπρασία, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 33 του Ν.1845/1989 και στις διατάξεις της εκάστοτε Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ii) να πωλεί σε τρίτους έναντι τιμήματος για τη δημιουργία τουριστικών, ξενοδοχειακών μονάδων, συμφώνως με τις διατάξεις του Ν.4377/1929, όπως μεταγενέστερον τροποποιήθηκε, αλλά και με τις διατάξεις της εκάστοτε ειδικής Κοινής Τετραμερούς Υπουργικής Απόφασης και
iii) να διαθέτει σε τρίτους έναντι τιμήματος για τη δημιουργία βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων, με Αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων Αποφάσεις των Υπουργείων Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ. 221/1974, όπως μεταγενέστερον τροποποιήθηκε (Βλέπε: σχετικό 6).
3. Ενόψει των ανωτέρω, κοινόχρηστες και διαθέσιμες εκτάσεις υπεδεικνύοντο από τις Διευθύνσεις Γεωργίας ύστερα από έγγραφες ή και τηλεφωνικές συνεννοήσεις ή και με την αποστολή τηλεομοιοτυπικών σημειωμάτων, όπως λ.χ. το ενδεικτικώς προσκομιζόμενο τηλεομοιοτυπικό Σημείωμα από τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, (Βλέπε: σχετικό 7).
Ακολούθησαν τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 4163/11-8-2005 και 2189/14-5-2005 Έγγραφα της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς την Κ.Ε.Δ., με τα οποία εστάλησαν 3 ακίνητα στο Ν.Χαλκιδικής και 170 ακίνητα στο Νομό Θεσσαλονίκης (Βλέπε σχετικά 8 και 9).
Μετέπειτα ακολούθησε αλληλογραφία μεταξύ της Κ.Ε.Δ. και της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης και συγκεκριμένως:
α) το με αριθμό 9858/711/8-11-2005 Έγγραφο της Κ.Ε.Δ., όπου σημειώνεται ότι:
«για την ανταλλαγή έγιναν αυτοψίες, οικονομικές εκτιμήσεις από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, μελετήθηκαν όλα τα στοιχεία, που αφορούν τα ακίνητα, και μετά τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του ΣΟΕ προσδιορίσθηκαν οι προς ανταλλαγή εκτάσεις.» (Βλέπε σχετικό 10) και
β) το με αριθμό 5881/11-11-2005 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 11 ).
Υπογραμμίζεται ότι η Διεύθυνση Πολιτικής Γης στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για τις υπό ανταλλαγή κοινόχρηστες και διαθέσιμες εκτάσεις με το με αριθμό πρωτοκόλλου 285/23-1-2006 Έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης, με την παράκληση αποφυγής οποιασδήποτε επέμβασης στις ενλόγω εκτάσεις, όπως π.χ. η μεταβίβαση αυτών σε τρίτους σε επίπεδο Νομού, γιατί ήδη η διοίκηση και διαχείριση αυτών ανετέθη στην Κ.Ε.Δ. (Βλέπε σχετικό 12).
4. Στην συνέχεια, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 10348/755/23-11-2005 Έγγραφο της Κ.Ε.Δ. εζητήθησαν από τη Δ/νσης Πολιτικής Γης στοιχεία μόνον για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ήτοι οι τίτλοι κυριότητας των προτεινομένων εκτάσεων του Υ.Α.Α.Τ. και η προμνησθείσα Δ/νση Πολιτικής Γης απήντησε με το με αριθμό πρωτοκόλλου 6236/28-11-2005 Έγγραφο, όπου ανεφέρετο ότι οι επίμαχες εκτάσεις ανήκουν στην κατηγορία των κτημάτων της τέως Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, της οποίας διάδοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο, και αποτελούν διαθέσιμα οικόπεδα διανομών συνοικισμών, που κυρώθηκαν είτε με Υπουργικές Αποφάσεις είτε με Νομαρχιακές Αποφάσεις, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (Βλέπε σχετικά 13 και 14). Σημειωτέον ότι στις διατάξεις της Αγροτικής Νομοθεσίας δεν προβλέπεται υποχρέωση μετεγγραφής της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τη διάθεση των κτημάτων στο οικείο Υποθηκοφυλάκειο.
Παραλλήλως η Κ.Ε.Δ. με το με αριθμό πρωτοκόλλου 10370/6703/Φ 324996/24-11-2006 Έγγραφο αυτής μας γνωστοποίησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ. ενέκρινε την ανταλλαγή επιλεγέντων ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βάσει εκτιμήσεων του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών και απέστειλε στο Υ.Α.Α.Τ. σχετικούς πίνακες, καθώς και πίνακα εκτίμησης από το Σ.Ο.Ε. των ακινήτων της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου (Βλέπε σχετικά 15 και 16).
Ύστερα από τη γνωστοποίηση από την Κ.Ε.Δ. της υπογραφής των με αριθμούς 2195/21-12-2005 και 2196/21-12-2005 Συμβολαίων Ανταλλαγών και την αποστολή τόσον αντιγράφων των προειρημένων συμβολαίων όσον και του με αριθμό 2335/12-4-2006 Συμβολαίου Ανταλλαγής (Βλέπε: Έγγραφα Κ.Ε.Δ. 314/14/13-1-2006 και 3465/135/17-4-2006, σε σχετικά 16 και 17), με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2294/19-4-2006 Έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 18), γίνεται η μοναδική οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια της προειρημένης Δ/νσης, ήτοι η σύσταση στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης να φροντίσει για την έκδοση Απόφασης του οικείου Νομάρχη προς μεταβολή των κτηματολογικών στοιχείων, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της § 1 του άρθρου 7 του Ν.3147/2003, με τήρηση της σχετικής διαδικασίας των κυρωμένων οριστικών διανομών και για τις εκτάσεις των συνοικισμών Καρδίας, Ραιδεστού, Πανοράματος, Ωραιοκάστρου και Νέων Επιβατών.
Ακολούθησε το με αριθμό πρωτοκόλλου 2351/10/14-3-2006 Έγγραφο της Κ.Ε.Δ., όπου ανεφέρετο ότι 17 από τα ακίνητα του αγροκτήματος στην περιοχή του Ωραιοκάστρου είχαν δεσμευθεί από τον οικείο Δήμο, ύστερα από τροποποίηση του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου, με δεσμευτικές πολεοδομικές χρήσεις, δι’ ό και έπρεπε να προταθεί αντίστοιχος αριθμός ακινήτων σε αντικατάσταση των προμνησθέντων 17 ακινήτων, όπερ και εζητήθη από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης με το με αριθμό 1582/16-06-2006 Έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης, οπότε και συμπληρωματικώς εστάλη στην Κ.Ε.Δ. πίνακας με 26 άλλα ακίνητα, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ διανομών με το με αριθμό πρωτοκόλλου 1654/20-03-2006 Έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικά 19, 20 και 21), ενώ τα Φ.Ε.Κ. κύρωσης οριστικών διανομών των συνοικισμών Νέων Επιβατών και Περαίας εστάλησαν στην Κ.Ε.Δ. με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2074/07-04-2006 Έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 22).
Σημειωτέον ότι στην Κεντρική Δ/νση Πολιτικής Γης δεν είναι γνωστές οι μεταβολές των εκτάσεων, των οποίων τη διοίκηση και διαχείριση έχουν οι Διευθύνσεις Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ούτε εάν οι ενλόγω εκτάσεις δεσμεύονται για άλλες χρήσεις, όπως π.χ. στην περίπτωση του αγροκτήματος του Ωραιοκάστρου, για την οποία έπρεπε να μας ενημερώσει σχετικώς η Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, όταν μας γνωστοποίησε τις κοινόχρηστες και διαθέσιμες εκτάσεις, εάν βεβαίως ήταν ενήμερη.
Για τις υπό ανταλλαγή εκτάσεις στο Νομό Θεσσαλονίκης και για την συγκεκριμένη τηλεομοιοτυπικώς αποσταλείσα από τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Ν.Α. Θεσσαλονίκης, κατάσταση ακινήτων, εκρίθη αναγκαίον και σκόπιμον να γίνει έλεγχος και συγκεκριμένως να ελεγχθεί εάν οι προτεινόμενες εκτάσεις ήταν ελεύθερες αυθαίρετης κατοχής από τρίτους, όπερ αποτελεί συχνότατο φαινόμενο σε πολλές περιοχές του κράτους, δι’ ό και στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.3147/2003 προβλέπεται η εξαγορά αυτών από τους κατέχοντες υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Πράγματι έγινε τηλεφωνική συνεννόηση με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας εκυκλώθησαν οι εκ πρώτης όψης ελεύθερες κατοχής εκτάσεις, οι οποίες μπορούσαν να ανταλλαγούν.
5. Με την έκδοση της με αριθμό 16651/26-07-2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Οικονομικών ανατίθεται στην Κ.Ε.Δ. η διαδικασία ανταλλαγής της λίμνης Βιστωνίδας και των παραλίμνιων εκτάσεων αυτής με διαθέσιμα ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία υπήγοντο στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προετείνοντο στην Κ.Ε.Δ. από τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης με αναγκαίως προηγούμενη έγκριση του Γ. Γραμματέα του Υ.Α.Α.Τ., κ. Κ. Σκιαδά, ο οποίος παραλλήλως ενημερώθηκε για όλα τα στάδια της ανταλλαγής (Βλέπε: σχετικά 23).
Και η ενλόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση καταρτίσθηκε από το Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου και προφανώς πρωτοκολλήθηκε και εστάλη ταχυδρομικώς προς εφαρμογή στην Διεύθυνση Πολιτικής Γης, η οποία ουδεμία συμμετοχή στη σύνταξη αυτής είχε, αφού μάλιστα ακόμη και το ακριβές κεκυρωμένο αντίγραφο αυτής στην Κ.Υ.Α. έγινε από το Γραφείο του Υπουργού Α.Α.Τ..
Σε εφαρμογή της προειρημένης Κοινής Υπουργικής Απόφασης ως εξ υπηρεσιακού καθήκοντος όφειλα, απέστελλα με σχετικά έγγραφά μου καταστάσεις εκτάσεων στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά, ο οποίος εν συνεχεία με σχετικά έγγραφα αυτού διαβίβαζε αυτές τις καταστάσεις στην Κ.Ε.Δ., με την μόνιμη επισήμανση για γνωστοποίηση σε αυτόν από την Κ.Ε.Δ. ποια εξ αυτών των ακινήτων κρίνονται κατάλληλα και πρόσφορα για την επίμαχη ανταλλαγή, αφού η αρμοδιότητα κρίσης για την καταλληλότητα και προσφορότητα ανήκε αποκλειστικώς και μόνον στην Κ.Ε.Δ., η οποία και ασκησε αυτή την αρμοδιότητα ακωλύτως και χωρίς την συμμετοχή οποιουδήποτε άλλου δημοσίου φορέα (Βλέπε σχετικό 24).
Με ορισμένα διαβιβαστικά έγγραφα του Γενικού Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά, απεστέλοντο και τοπογραφικά σε φύλλα χάρτου με μέγεθος Α4, τα οποία υπάρχουν στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης από αποστολές των αρμοδίων Τμημάτων Τοπογραφικής των Διευθύνσεων Γεωργίας των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Σημειωτέον ότι στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης, όπου δεν υπηρετούν τοπογράφοι μηχανικοί, δεν υπάρχουν ούτε επικαιροποιημένα τοπογραφικά διαγράμματα των εκτάσεων ούτε κτηματολογικά στοιχεία με τις τυχόν μεταβολές αυτών.
Ακολούθησε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Δ/νσης Πολιτικής Γης και της Κ.Ε.Δ., η οποία, με τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 2420/1160/Φ324996/01-03-2007 και 2723/1268/Φ324996/09-03-2007 Έγγραφα αυτής, εζήτησε στοιχεία μόνον για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ήτοι τίτλους κυριότητας των προς ανταλλαγή επιλεγέντων διαθεσίμων εκτάσεων, οπότε και εστάλησαν από την Δ/νση Πολιτικής Γης συγκεντρωτικές καταστάσεις των υπό ανταλλαγή ακινήτων, ενώ παραλλήλως με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2349/25-04-2007 Έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης γίνεται μνεία και παραπομπή στο προηγούμενο και πλήρως διευκρινιστικό με αριθμό πρωτοκόλλου 6236/28-11-2005 Έγγραφο αυτής και συναποστέλλονται Φ.Ε.Κ. διανομών καθώς και τοπογραφικά διαγράμματα (Βλέπε σχετικά 25 έως 28).
Σημειωτέον ότι σε σχέση με τις αποσταλείσες από το Γενικό Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά, καταστάσεις ακινήτων στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Χαλκιδικής, Πέλλας και Αττικής, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2496/03-05-2007 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, εστάλησαν Φ.Ε.Κ. διανομών, Πρακτικά Επιτροπής Οριστικών Διανομών για το αγρόκτημα Ακροποτάμου Καβάλας, ενώ παραλλήλως γνωστοποιήθηκε ότι οι ενλόγω εκτάσεις είναι κοινόχρηστες διαθέσιμες και γι’ αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της Αγροτικής Νομοθεσίας. Επίσης με το ενλόγω Έγγραφο εστάλη φωτοαντίγραφο του με αριθμό 2520/24-04-2007 Γνωμοδοτικού Εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Υ.Α.Α.Τ., που ανεφέρετο στην εφαρμογή της διάταξης της § 3 του άρθρου 75 του Ν.998/1979, η οποία καθορίζει τους όρους διάθεσης κοινοχρήστων διαθεσίμων δασικών εκτάσεων προς απόδοση στην αγροτική εκμετάλλευση και τη διάθεση αυτών για την εκπλήρωση σκοπών, που προβλέπουν ειδικοί νόμοι, υπό τον απαράβατον όρο της μη κήρυξης αυτών ως αναδασωτέων (Βλέπε: σχετικό 29).
6. Τόσον τα αρχικώς αποσταλέντα κατ’ εφαρμογή της με αριθμό 3822/2005 Υπουργικής Απόφασης όσον και τα μεταγενέστερον αποσταλέντα κατ’ εφαρμογή της με αριθμό 16651/2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συμβόλαια Ανταλλαγών, τα οποία απέστειλε η Κ.Ε.Δ. με το με αριθμό 7502/1294/27-06-2006 Έγγραφο αυτής, δεν είχα υποχρέωση να ελέγχω ούτε ως προς την αξία των ανταλλασσόμενων ακινήτων, καθόσον υπήρχε σχετική εκτίμηση από το Σ.Ο.Ε. συμφώνως με ρητή πρόβλεψη της Κ.Υ.Α., και αντίστοιχη εκτίμηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ούτε ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις, που έθεσαν τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, ήτοι η Κ.Ε.Δ. και η Ιερά Μ. Μονή Βατοπαιδίου (Βλέπε σχετικό 30).
Εξάλλου η Κ.Ε.Δ. μετά την ανάθεση της Ανταλλαγής με τις προειρημένες δύο Υπουργικές Αποφάσεις είχε την πλήρη διοίκηση και διαχείριση των υπό ανταλλαγή εκτάσεων, στην σύνταξη όλων των συμβολαίων παρίσταντο δικηγόροι αυτής, καθώς και δικηγόροι της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, ενώ και τα συνταχθέντα από τον τοπογράφο μηχανικό της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, κ. Ν. Κιάκα, τοπογραφικά διαγράμματα ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν και από τον τοπογράφο μηχανικό της Κ.Ε.Δ., κ. Ι. Παυλίδη, όπως και από μια απλή επισκόπηση αυτών αποδεικνύεται παρά τους περι του αντιθέτου συγκεχυμένους ισχυρισμούς αυτού.
Η μόνη νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης περιορίζεται στην ενημέρωση των οικείων Δ/νσεων Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων έτσι ώστε να εκδοθεί Απόφαση του οικείου Νομάρχη περί μεταβολής κτηματολογικών στοιχείων, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της § 2 του άρθρου 7 του Ν.3147/2003, προς αποφυγή παραχώρησης των ανταλλαγέντων ακινήτων, γιατί το Ελληνικό Δημόσιο δεν ήταν πλέον κύριος των προμνησθέντων ακινήτων.
Με σχετικό έγγραφο του Γενικού Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά, εζητήθη η τροποποίηση του Συμβολαίου, που περιελάμβανε τις αναταλλαχθείσες εκτάσεις του αγροκτήματος Αμμουλιανής του Νομού Χαλκιδικής, γιατί είχαν μεταβιβασθεί στην ομώνυμη Κοινότητα με Νομαρχιακή Απόφαση, εν αγνοία του Υ.Α.Α.Τ., αλλά γνωστοποιήθηκε μεταγενέστερον στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης, που με την σειρά της ενημέρωσε το Γενικό Γραμματέα με σχετικό Σημείωμα, όπερ σε συνδυασμό και με την περίπτωση ακινήτων στο Γραμματικό, αδιαμφισβητήτως αποδεικνύει ότι η Διεύθυνση Πολιτικής Γης δεν είναι ενήμερη για τις τυχόν μεταβολές των κτηματολογικών στοιχείων των επιμέρους εκτάσεων, που ανήκουν στην κυριότητα του Υ.Α.Α.Τ. στις διάφορες περιοχές της χώρας (Βλέπε σχετικό 31).

III. Για τις επιμέρους ανταλλαγές των εκτάσεων στο Λαύριο, Γραμματικό και Ουρανούπολη, για τις οποίες κατέθεσα ενόρκως ενώπιόν σας την 18η και 27η Νοεμβρίου 2008 αναφέρονται τα ακόλουθα:
1. ΛΑΥΡΙΟ
Η συνολική έκταση του ενλόγω ακινήτου ανήρχετο σε 316,221 στρέμματα.
Στη με αριθμό 5/36 Απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Αθηνών η ενλόγω έκταση αναφέρεται ως τεμάχιο "χέρσο". Αρχικώς το ενλόγω τεμάχιο, όπως εμφαίνεται στο Απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα Αρχικής Διανομής του έτους 1949, η οποία κυρώθηκε με τη με αριθμό 45147/24-2-53 Υπουργική Απόφαση και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 69/Β/53, αναφέρεται ως "τμήμα Σουνίου είναι 1α", ενώ στην Συμπληρωματική Διανομή του έτους 1966, η οποία κυρώθηκε με τη με αριθμό 28537/1968 Απόφαση του Νομάρχη, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 269/Β/68 και έλαβε αρίθμηση 969, εμφαίνεται με έκταση 159.143 τ.μ. και αναφέρεται ως χερσολείβαδο (Βλέπε: σχετικά 32 έως 35).
Μεσολάβησαν διανομές από τα έτη 1964 μέχρι 1967 στο πλαίσιο γεωργικής αποκατάστασης ακτημόνων καλλιεργητών, χωρίς να αμφισβητηθεί παρ’ ουδενός, πολλώ δε μάλλον από τη Δασική Υπηρεσία ο χαρακτηρισμός του ενλόγω ακινήτου ως "χερσολείβαδο κοινόχρηστο" (Βλέπε σχετικό 36). Το προειρημένο τεμάχιο με αριθμό 969 διαχωρίσθηκε με το από 18-9-86 Πρακτικό της Επιτροπής Οριστικών Διανομών ως κοινόχρηστο και ακατάλληλο για καλλιέργεια («χέρσο-ρέματα, βράχοι και διάφορα υποκείμενα σε κατολισθήσεις τεμάχια», όπως προκύπτει από το με αριθμό 1029/03-02-2009 Έγγραφο Δ/νσης Γεωργίας και Τμήματος Τοπογραφικής και Κτηματολογίου ΝΑ Ανατ. Αττικής (Βλέπε: σχετικό 37)
Στους οικείους κτηματολογικούς πίνακες, στα στοιχεία της Διεύθυνσης Γεωργίας και στα στοιχεία του Τμήματος Τοπογραφικής και Κτηματολογίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, δεν υπάρχει ένδειξη ύπαρξης αρχαιολογικών ευρημάτων, ενώ ουδέποτε οποιαδήποτε αρχαιολογική υπηρεσία, όπως με διαβεβαίωσε τηλεφωνικώς η αρμόδια Διεύθυνση Γεωργίας Ανατολικής Αττικής, είχε γνωστοποιήσει σχετικά αρχαιολογικά ευρήματα παρά την από το έτος 1980 έκδοση Απόφασης για την κήρυξη της περιοχής της Λαυρεωτικής ως αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τοπίου κ.λπ., όπως κατέθεσε ενώπιον σας η εξετασθείσα ως μάρτυρας αρχαιολόγος. Εξάλλου, όπως καταθέτει και η προειρημένη μάρτυς, εσχάτως έγινε αυτοψία στο με αριθμό 969 τεμάχιο και εντοπίσθηκαν στο βορειοδυτικό τμήμα αυτού ερείπια αρχαίου κτιρίου, το οποίο θα ερευνηθεί ανασκαφικώς στο μέλλον (Βλέπε σχετικό 38).
Περαιτέρω σε σχέση με την κήρυξη τμήματος της συνολικής έκτασης του ενλόγω με αριθμό 969 τεμαχίου γης ως αναδασωτέας λόγω πυρκαϊάς, επισημαίνεται ότι με σχετικές Αποφάσεις τόσον του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής όσον και του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας κηρύσσονται αναδασωτέα τμήματα 1543 τ.μ. και 500 τ.μ. αντιστοίχως, ήτοι συνολικώς 2043 τ.μ., που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανταλλαγείσα έκταση των 145.460 τ.μ., τα οποία αποτελούν χορτολειβαδική έκταση, όπως σαφώς κατέθεσε ενώπιον σας και ο αρμόδιος Δασάρχης Λαυρίου με επίκληση και της με αριθμό 5396/14-11-2008 Φωτοερμηνείας - Αναφοράς του αρμόδιου δασολόγου. Επίσης εκτός ανταλλαγής είναι τόσον το δάσος χαλεπίου πεύκης Αττικής με εμβαδόν 4210 τ.μ. όσον και δασική έκταση με εμβαδόν4.430 τ.μ., ήτοι συνολική έκταση 11.640 τ.μ., η οποία δεν αφαιρείται από την συνολική έκταση των 159.143 τ.μ., οπότε και εναπομένει ως υπόλοιπο η ανταλλαγείσα έκταση των 145.460 τ.μ. (Βλέπε σχετικά 39).
Παρ’ όλα αυτά, όμως, σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν τμήμα της προαναφερόμενης συνολικής έκτασης – εν ης και οι κηρυχθείσες ως αναδασωτέες εκτάσεις - ενέπιπταν στην ανταλλαγείσα έκταση, αυτό δεν ήταν γνωστό στην Δ/νση Πολιτικής Γης, καθόσον οι αποφάσεις περί αναδάσωσης ουδέποτε εκοινοποιήθησαν στη Διεύθυνση Γεωργίας Ανατολικής Αττικής, ενώ ουδέποτε εζητήθη η γνώμη της ενλόγω Δ/νσης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.666/1977. Χαρακτηρισμός της ενλόγω έκτασης δεν εζητήθη, γιατί ο δοθείς με τις Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτρίωσης και Οριστικών Διανομών, χαρακτηρισμός αυτής ως "Κοινόχρηστο χερσολείβαδο", είναι δεσμευτικός κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της 7 του άρθρου 1 του Ν.3147/2003 και δεν επανεξετάζεται από τη Διοίκηση (Βλέπε σχετικό 40).
Αξιοσημείωτον είναι ότι από το με αριθμό πρωτοκόλλου 2821/22-05-2007 Συμβόλαιο, που απεστάλη από την Κ.Ε.Δ., προκύπτει ότι το σχετικό με την ανταλλαγή του με αριθμό 969 τεμαχίου Συμβόλαιο συνετάγη βάσει τοπογραφικού διαγράμματος του Τοπογράφου Μηχανικού της Ιεράς Μέγιστης Μονής Βατοπαιδίου, κ.Νικολάου Κιάκα, το οποίο:
α) θεωρήθηκε και συνυπογράφηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό της Κ.Ε.Δ., κ. Ιγνάτιο Παυλίδη, κατά τα οριζόμενα στην § 9 του άρθρου 13 του Υπηρεσιακού Κανονισμού της Κ.Ε.Δ. και
β) υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους, ήτοι το δικηγόρο της Κ.Ε.Δ., κ. Ζερβουδάκη, και το δικηγόρο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, κ. Δ. Πελέκη, οι οποίοι, όπως αναφέρεται στο ενλόγω Συμβόλαιο, είχαν συντάξει και σχετικό Σχέδιο Συμβολαίου.
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ
α) Πρόκειται για συνολική έκταση 4.530.392 τ.μ. αγροκτήματος, που βρίσκεται στην ειδική θέση "Κάτω Σούλι Λοιμικό" στην περιοχή Γραμματικού, το οποίο με τη με αριθμό 8/31 Απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων χαρακτηρίσθηκε ως "χερσολείβαδο ορεινό". Με την προειρημένη Απόφαση έγινε και γεωργική και κτηνοτροφική αποκατάσταση με παραχώρηση εξ αδιαιρέτου δικαιώματος βοσκής σε κατοίκους του Γραμματικού. Η οριστική διανομή του προμνησθέντος αγροκτήματος κυρώθηκε με τη με αριθμό 29724/19-3-34 Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 52/Β/1934, ενώ στο σχετικό Απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα αναγράφεται με τον χαρακτηρισμό "βοσκή κοινή". Στην συμπληρωματική διανομή του έτους 1951 έκταση 249.960 τ.μ. δόθηκε σε ακτήμονες καλλιεργητές υπό μορφή κλήρων. Από τη συνολική έκταση του με αριθμό 145 τεμαχίου το μεν με αριθμό 145α τεμάχιο με έκταση 4.359,730 στρεμμάτων αποτελεί κοινή βοσκή, το δε με αριθμό 145β τεμάχιο με έκταση 104,625 στρεμμάτων έχει παραχωρηθεί στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.6728/1979 (Βλέπε: σχετικά 41, 42 και 43).
Υπογραμμίζεται ότι στα αποσταλέντα από τη Διεύθυνση Γεωργίας Ανατολικής Αττικής στοιχεία, που τηρούνται στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης, η επίμαχη έκταση αναφέρεται ως κοινόχρηστη (Βλέπε σχετικό 44).
Εξάλλου στο με αριθμό 1778/22-4-2003 Έγγραφο του Δασαρχείου Καπανδριτίου Αττικής η ενλόγω έκταση αναφέρεται ως "κοινή βοσκή", αλλά και ως μη καλυπτόμενη στο παρελθόν από τα κατά τη διάταξη της § 1 του άρθρου 15 του Ν.1734/1987 προστατευόμενα είδη και ως εκ τούτου δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας (Βλέπε: τη με αριθμό 118533/4700/15-12-2003 Διαταγή Δ/νσης Προστασίας Δασών και το αριθμ. 4767/11-11-03 Έγγραφο Δ/νσης Πολ. Γης σε σχετικά 45 έως 48).
β) Σε εφαρμογή της με αριθμό 16651/2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης και με δεδομένα τα κατωτέρω μνημονευόμενα στοιχεία, η Διεύθυνση Πολιτικής Γης έστειλε, μεταξύ άλλων καταστάσεων ακινήτων, και την επίμαχη κατάσταση ακινήτων στην περιοχή Γραμματικού στον Γενικό Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά, για να την αποστείλει στην Κ.Ε.Δ., η οποία σε εκτέλεση της προειρημένης Κ.Υ.Α. έκρινε την καταλληλότητα και προσφορότητα των προτεινομένων υπό του Υ.Α.Α.Τ. ακινήτων προς ανταλλαγή. Με το με αριθμό 2496/3-5-2007 Έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης αφενός μεν γνωστοποιείται στην Κ.Ε.Δ. ότι η επίμαχη έκταση είναι κοινόχρηστη και δεσμεύεται από τις διατάξεις της Αγροτικής Νομοθεσίας αφετέρου δε αποστέλλονται τα Φ.Ε.Κ. διανομής της. Εν συνεχεία η Κ.Ε.Δ. κατ΄ αποκλειστική αρμοδιότητα έκρινε την καταλληλότητα και προσφορότητα των ενλόγω ακινήτων και προέβη με την Ιερά Μονή Βατοπεδίου στη σύνταξη Συμβολαίου για την ανταλλαγή της συγκεκριμένης έκτασης με βάση το από 22-3-2007 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, κ. Ν. Κιάκα. Το προειρημένο με αριθμό 2822/22-5-2007 Συμβόλαιο (Βλέπε: σχετικό 49) εστάλη στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης την 27-6-2007, για περαιτέρω ενέργειες. Η μόνη υποχρέωση της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, κατά τα προαναφερθέντα, ήταν να ζητήσει από την οικεία Διεύθυνση Γεωργίας τη μεταβολή των κτηματολογικών στοιχείων με Απόφαση του Νομάρχη, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της § 1 του άρθρου 7 του Ν.3147/2003.
γ) Στη συνέχεια ετέθησαν πρόσθετα ερωτήματα για την οποιαδήποτε επέμβαση στην ανταλλαγείσα έκταση από το Γραφείο του τότε Υφυπουργού, κ. Κ.Κιλτίδη, και συγκεκριμένως από τον σύμβουλο του ενλόγω Υφυπουργού, δασολόγο, κ. Ρέππα (Βλέπε: συνημμένο χειρόγραφο Σημείωμα αυτού με συνημμένη απόφαση ΣτΕ σε σχετικό 50). Με τον προειρημένο δασολόγο έγιναν συζητήσεις για το επίμαχο ζήτημα και απεφασίσθη να σταλεί το με αριθμό πρωτοκόλλου 2385/21-4-2008 Έγγραφο Ερώτημά μου στο Δασαρχείο Καπανδριτίου Αττικής (Βλέπε: σχετικό 51), το οποίο κοινοποιήθηκε τόσον στο Γραφείο του Υφυπουργού, κ. Κ. Κιλτίδη, όσον και στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά, για το εάν η επίμαχη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα ή ενδείκνυται για αναδάσωση. Στην συνέχεια εστάλη το με αριθμό πρωτοκόλλου 2661/09-05-2008 νεότερο Έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης στο Δασαρχείο Καπανδριτίου και τοπογραφικό διάγραμμα της επίμαχης έκτασης (Βλέπε: σχετικό 52). Ύστερα από ρητή εντολή του Υφυπουργού, κ. Κ. Κιλτίδη, επηκολούθησε σύσκεψη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά, στην οποία, κατά πληροφορίες, θα παρίστατο και ο ενλόγω Υφυπουργός, πλην όμως δεν παρέστη και εκπροσωπήθηκε από το δικηγόρο και συνεργάτη αυτού, κ. Μακρή, και το σύμβουλο αυτού, δασολόγο, κ. Ρέππα, όπου έγινε πληρέστερη μελέτη του οικείου φακέλου και επειδή η ενλόγω έκταση υπήγετο στη διαχείριση της Δ/νσης Πολιτικής Γης, της οποίας ήμουν προϊσταμένη, μου δόθηκε ρητή εντολή να γίνει δεύτερο ερώτημα στο Δασαρχείο Καπανδριτίου Αττικής για την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού για την επίμαχη έκταση, που καλύπτεται από τα λεγόμενα σκληρά δασοπονικά είδη, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της § 1 του άρθρου 15 του Ν.1734/1987, όπερ και εγένετο με το με αριθμό 3445/23-6-2008 Έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 53).
Ο Δασάρχης Καπανδριτίου Αττικής με βάση το τοπογραφικό διάγραμμα, που συνετάγη από τον τοπογράφο μηχανικό της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, κ. Ν. Κιάκα, και θεωρήθηκε από τον τοπογράφο μηχανικό της Κ.Ε.Δ., κ. Ι. Παυλίδη, το οποίο του απεστάλη με το με αριθμό πρωτοκόλλου 4116/24-07-2008 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (Βλέπε: σχετικό 54), απέστειλε το με αριθμό πρωτοκόλλου 3662/22-8-2008 Έγγραφό του (Βλέπε: σχετικό 55), όπου αναφέρει ότι:
i) έκταση 2.517,275 στρεμμάτων χαρακτηρίζεται ως χερσολείβαδο ορεινό, χαρακτηρισμός έγκυρος και δεσμευτικός, μη επανεξεταζόμενος από τη Διοίκηση και
ii) οι ενλόγω εκτάσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις των νόμων Περί Δασών και ως προς τις επιτρεπτές επεμβάσεις τους διέποντο από την Αγροτική Νομοθεσία.
Στο προειρημένο έγγραφο μνημονεύονται και ορισμένες εκτάσεις, οι οποίες είχαν κηρυχθεί ως αναδασωτέες με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, όπερ δεν είχε γνωστοποιηθεί ούτε στη Διεύθυνση Γεωργίας, της οποίας απαιτείτο σύμφωνη γνώμη κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρο 10 του Ν 666/1977, ούτε στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης, η οποία, κατά τα προαναφερθέντα, έθεσε το σχετικό ερώτημα.
Τα αναφερόμενα τόσον στην ενώπιον σας Ένορκη Μαρτυρική Κατάθεση του Δασολόγου Καπανδριτίου Αττικής (Βλέπε: σχετικό 56) όσον και στο με αριθμό 4980/31-10-2008 Έγγραφο αυτού, καθώς και στο με αριθμό 8881/01-10-2008 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (Βλέπε: σχετικά 57 και 58), για αναγραφή στο με αριθμό 3445/21-06-2008 Έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης της φράσης "στα πλαίσια κτηνοτροφικής αποκατάστασης", επισημαίνεται ότι ουδέν μνημονεύεται περι γεωργικής αποκατάστασης, αφού, κατά τα προεκτεθέντα, στη σχετική Απόφαση της οικείας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων γίνεται μνεία σε δικαιούχους και γεωργικής και κτηνοτροφικής αποκατάστασης. Άλλωστε και μόνη η αναφορά στη διάταξη της § 7 του άρθρου 1 του Ν.3147/2003 με την επιφύλαξη των διατάξεων της § 1 του άρθρου 15 του Ν.1734/1987, στο προαναφερόμενο Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης καταδεικνύει ότι πρόκειται και για γεωργική αποκατάσταση, αφού η κτηνοτροφική αποκατάσταση προβλέπεται ρητώς στη διάταξη του εδαφίου β! της § 7 του άρθρου 1 του Ν. 3147/2003.
Από τα στοιχεία της διανομής της επίμαχης έκτασης δεν φαίνεται να έχει διαχωρισθεί ή προσδιορισθεί κάποιο τμήμα αυτής ως αρχαιολογικός χώρος, ούτε υπήρχε σχετική ενημέρωση της Δ/νσης Πολιτικής Γης από την οικεία Διεύθυνση Γεωργίας ή τη Β΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Για την από το έτος 1994 έκδοση Υπουργικής Απόφασης , που αναφέρεται σε "Ζώνη απολύτου προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Ραμνούντα Αττικής", ουδεμία γνώση είχα και την ύπαρξή της πληροφορήθηκα από το με αριθμό 3662/22-8-2008 Απαντητικό Έγγραφο του Δασάρχη Καπανδριτίου, καθώς και από τις πρόσφατες Ένορκες Μαρτυρικές Καταθέσεις του δασολόγου Καπανδριτίου Αττικής και των αρχαιολόγων.
δ) Αξιομνημόνευτον είναι ότι η Διεύθυνση Πολιτικής Γης στο μέτρο, που η επίμαχη έκταση δεν ζητήθηκε για συγκεκριμένη χρήση, οπότε τίθεται ζήτημα αλλαγής χρήσης, αλλά μόνον για ανταλλαγή, ήτοι αλλαγή ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της και μόνον, δεν είχε υποχρέωση να ερωτήσει για την εντός της επίμαχης έκτασης ύπαρξη αρχαιολογικού χώρου. Η προειρημένη υποχρέωση υφίσταται αποκλειστικώς και μόνον στις περιπτώσεις διάθεσης ή παραχώρησης μιας κοινόχρηστης ή διαθέσιμης έκτασης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας ή άλλων ειδικών νόμων. Στις περιπτώσεις μεταβίβασης κυριότητας, όπως είναι η πώληση και η ανταλλαγή, ο τοπογράφος μηχανικός κατά την σύνταξη του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος της προς μεταβίβαση έκτασης υποχρεούται να περιλάβει στη σχετική δήλωσή του την ύπαρξη διαχωρισμού ως αρχαιολογικού χώρου.
Εν προκειμένω υπογραμμίζεται ότι:
i) το από 7/2008 Τοπογραφικό Διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, κ. Ν. Κιάκα, που θεωρήθηκε την 17-7-2008 από τον τοπογράφο μηχανικό της Κ.Ε.Δ., κ. Ιγνάτιο Παυλίδη (Βλέπε σχετικό 59), απεστάλη στην Δ/νση Πολιτικής Γης με το με αριθμό 8132/889/18-7-2008 Έγγραφο της Κ.Ε.Δ., με παράλληλη γνωστοποίηση ότι στο ενλόγω έγγραφο ενσωματώθηκαν οι παρατηρήσεις, που ανεφέροντο στο με αριθμό 347/9-7-2008 Έγγραφο του Γενικού Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά, και αφορούσαν τη διόρθωση αρχικού συμβολαίου για να μην συμπεριληφθούν στην επίμαχη ανταλλαγή εκτάσεις - κληροτεμάχια συμπληρωματικής διανομής, τα οποία εκ των υστέρων μας γνωστοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Γεωργίας Ανατολικής Αττικής (Βλέπε σχετικά 60 και 61).
ii) ουδέποτε η Κ.Ε.Δ. απέστειλε στη Δ/νση Πολιτικής Γης αντίγραφο του με αριθμό 3191/2008 Τροποποιητικού Συμβολαίου, για το οποίο έλαβα γνώση από τις από 13 και 19-11-2008 Ένορκες Μαρτυρικές Καταθέσεις των αρχαιολόγων ενώπιον σας.
3. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
α) Στο πλαίσιο των οριζομένων στη με αριθμό 16651/2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η Διεύθυνση Πολιτικής Γης, μεταξύ άλλων ακινήτων, έστειλε στον Γενικό Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά, και έκταση από αγρόκτημα στην Ουρανούπολη, που έχει εμβαδόν 8600 στρέμματα περίπου. Εν συνεχεία με έγγραφο του Γενικού Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά, το ενλόγω ακίνητο εστάλη στην Κ.Ε.Δ. για να κριθεί αν είναι πρόσφορο και κατάλληλο για ανταλλαγή.
Η προμνησθείσα έκταση αποτελούσε τμήμα αγροκτήματος στην Ουρανούπολη του Δήμου Σταγείρων Ακάνθου με συνολική έκταση 14.391.125 τ.μ. και περι αυτής διαλαμβάνει η με αριθμό 147/1934 Απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Ν.Χαλκιδικής, η οποία χαρακτηρίζει έκταση 12.665.620 τ.μ. ως "δάσος χθαμαλόν" εντός του οποίου υπάρχουν "400 μόνο περίπου στρέμματα πεύκα", ενώ η υπόλοιπη έκταση αναφέρεται ως έκταση μη καλλιεργήσιμη ή ως βοσκήσιμη (Βλέπε σχετικό 62).
Η Επιτροπή Οριστικών Διανομών, που διενήργησε την οριστική διανομή το έτος 1971, η οποία κυρώθηκε με τις διατάξεις Ν.Δ. 1189/1972, αναφέρεται στην έκταση ως "δάσος κοινόχρηστο" (Βλέπε σχετικό 63). Η προαναφερόμενη έκταση 1193 μ.θ. τεμάχιο οριστικής διανομής αγροκτήματος Ουρανούπολης τελούσε υπό διαχείριση, ως διαθέσιμη, από την Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δεν υπήγετο λόγω της φύσης της στη διαχείριση της δασικής υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της § 1 του άρθρου 15 του Ν. 1734/1987, αφού μάλιστα δεν είχε εκδοθεί πράξη Νομάρχη μετά από κοινή Έκθεση Δασολόγου και Γεωπόνου για τη διαχείριση αυτής της έκτασης από τη Δασική Υπηρεσία, καθόσον η κοινόχρηστη διαθέσιμη δασική έκταση του Αγροτικού Κώδικα καλύπτεται μερικώς ή ολικώς από δάσος δρυός, πεύκης, ελάτης, οξιάς, πλατάνου, σκλήθρου και καστανιάς, οπότε και τίθεται υπό δασοπονική διαχείριση και εκμετάλλευση ως δημόσιο δάσος.
β) Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανταλλαγής, ήτοι τις με ευθύνη της Κ.Ε.Δ. αυτοψίες και εκτιμήσεις από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών κ.λπ., η Κ.Ε.Δ. προέβη στην σύνταξη του με αριθμό 2823/22-5-2007 Συμβολαίου (Βλέπε σχετικό 63α), το οποίο απέστειλε την 27-6-2007 στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης για τις περαιτέρω ενέργειες, ήτοι την έκδοση Απόφασης Νομάρχη για την μεταβολή των κτηματολογικών στοιχείων και μόνον, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της 2 του άρθρου 7 του Ν.3147/2003.
Μετέπειτα με το με αριθμό 364.9.3.1/11-04-2007 Έγγραφο της Ιεράς Μέγιστης Μονής Βατοπεδίου προς την Δ/νση Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 64) γνωστοποιείται ότι ορισμένα από τα ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγεται και η έκταση στην Ουρανούπολη, τα οποία περιλαμβάνοντο στα προτεινόμενα προς ανταλλαγή με τη λίμνη Βιστωνίδα σε εκτέλεση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπάγονται στις ρυθμίσεις της διάταξης της § 2 του άρθρου 75 του Ν.998/1979 και λόγω της μορφής αυτών.
Ακολούθησε το με αριθμό 2266/23-4-2007 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης στον Γενικό Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά (Βλέπε σχετικό 65), με απλή άποψη της αρμόδιας Δ/νσης Πολιτικής Γης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της § 2 του άρθρου 75 του Ν.998/1979 (ειδική διάταξη άρθρου 2 του Ν. 973/1979) με παράκληση να τεθεί το θέμα υπόψει του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου.
Από την προμνησθείσα έκταση των 8.600 στρεμμάτων το τεμάχιο με αριθμό 1193, με επιμέρους τεμάχια τα με αριθμούς 1193δ, 1193κ και 1193λ κατά τις αριθμήσεις κτηματολογικού πίνακα, μετά από σχετικές βεβαιώσεις του οικείου Δασαρχείου Αρναίας για τη φύση της έκτασης, η οποία χαρακτηρίζεται ως "γυμνή δασικής βλάστησης και μη κήρυξη της ως αναδασωτέας", η Διεύθυνση Γεωργίας του Ν.Χαλκιδικής με Αποφάσεις της οικείας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων παρεχώρησε πολλά κατατμηθέντα από την συνολική έκταση τεμάχια σε ιδιοκτήτες όμορων ακινήτων συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 666/1977 (Βλέπε σχετικά 66 έως 70).
Εν προκειμένω επισημαίνεται ότι:
i) εδόθησαν τεμάχια για την επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας και
ii) προτάθηκε από τη Διεύθυνση Γεωργίας η εκποίηση έκτασης από το με αριθμό 1193 τεμάχιο με δημοπρασία, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.1845/1989.
Με αυτά τα δεδομένα, για να εξετασθεί η δυνατότητα εφαρμογής των διαλαμβανομένων στη διάταξη της § 2 του άρθρου 75 του Ν. 998/1979, με το με αριθμό 2687/10-5-2007 Έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 71), εζητήθη από τη Διεύθυνση Δασών του Ν.Χαλκιδικής, όπως γνωστοποιήσει εάν η επίμαχη έκταση είναι ή πρόκειται να κηρυχθεί εν μέρει ή εν όλω ως αναδασωτέα. Ύστερα από αυτοψία, που διενήργησε ο Δασάρχης Αρναίας, προέκυψε ότι η έκταση των 8600 στρεμμάτων εκαλύπτετο από δασική βλάστηση αείφυλλων, πλατύφυλλων, ήτοι πουρνάρια, ρείκια, αγριελιές κ.λπ., σε ποσοστό εδαφοκάλυψης 100% με διάσπαρτα άτομα χαλεπίου πεύκης στα βορειοανατολικά όρια αυτής. Τα προαναφερόμενα περιλαμβάνοντο στο με αριθμό 2468/24-6-2007 Έγγραφο του Δασάρχη Αρναίας (Βλέπε σχετικό 72), το οποίο μας εστάλη με το με αριθμό 3485/28-6-2007 Έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χαλκιδικής, η οποία και συμφωνούσε με το αρμόδιο Δασαρχείο (Βλέπε σχετικό 73).
Στο με αριθμό 2468/27-6-2007 Έγγραφο του Δασαρχείου Αρναίας γίνεται μνεία και στο από 23/2/2007 Τοπογραφικό Διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, κ. Ν. Κιάκα, το οποίο φέρει την θεώρηση τόσον του Δασάρχη Αρναίας όσον και του Διευθυντή Δασών, οι οποίοι προδήλως ενέκριναν και θεώρησαν τα διαλαμβανόμενα στο ενλόγω Τυπογραφικό Σχεδιάγραμμα, εν οις συγκαταλέγεται και το ρητώς αναγραφόμενο περί του ότι η ενλόγω έκταση αποτελεί άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο.
Με το προειρημένο Έγγραφο του Δασάρχη Αρναίας απλώς και μόνον περιγράφεται η επίμαχη έκταση, ενώ δεν απαντάται το συγκεκριμένως τεθέν ερώτημα περί αναδάσωσης ή μη, πλην όμως σαφώς τεκμαίρεται ότι δεν επρόκειτο να κηρυχθεί η ενλόγω έκταση αναδασωτέα ούτε στην παρούσα φάση ούτε στο μέλλον.
Εν προκειμένω επισημαίνεται ότι στο με αριθμό 5602/13-10-2008 Έγγραφο του Διευθυντή Δασών προς το Δασαρχείο Αρναίας (Βλέπε σχετικό 74), που κοινοποιείται σε ιδιώτη, κάτοικο Ουρανούπολης του Ν.Χαλκιδικής, ρητώς αναφέρεται ότι η προμνησθείσα Δ/νση Δασών δεν προτίθεται να κηρύξει τη έκταση των 8.600 στρεμμάτων ως αναδασωτέα, γιατί η έκταση τότε εκαλύπτετο από δασική βλάστηση αείφυλλων, πλατύφυλλων κ.λπ., όπερ ρητώς αναγράφεται και στο με αριθμό 2468/27-6-2007 Έγγραφο του Δασάρχη Αρναίας, οπότε ευχέρως συμπεραίνεται ότι όσα περιέχονται στο απαντητικό σε ιδιώτη έγγραφο της Δ/νσης Δασών ισχύουν ως απάντηση και στο ερώτημα της Δ/νσης Πολιτικής Γης, μολονότι ευλόγως γεννάται η απορία γιατί η Δ/νση Δασών Ν. Χαλκιδικής για το ίδιο ερώτημα απαντά σε ιδιώτη και αρνείται απάντηση στη Δ/νση Πολιτικής Γης.
Μετά το προαναφερόμενο με αριθμό 2266/23-4-2007 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, αυτό διεβιβάσθη από τον Γενικό Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά, στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου για την σχετική γνωμάτευση του, δι’ ό και εξεδόθη το με αριθμό 2520/24-4-2007 Έγγραφο του Νομικού Συμβούλου, το οποίο με το με αριθμό 11958/24/4/2007 Έγγραφο του Γενικού Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά (Βλέπε σχετικό 75), απεστάλη στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης. Φωτοαντίγραφο του προμνησθέντος Γνωμοδοτικού Εγγράφου εστάλη με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2496/3-5-2007 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης στην Κ.Ε.Δ. (Βλέπε σχετικό 76), με την επισήμανση ότι, εάν κάποιες από τις υπό ανταλλαγή εκτάσεις έχουν δασική κάλυψη, τυγχάνουν εφαρμογής τα διαλαμβανόμενα στη διάταξη της § 2 του άρθρου 75 του Ν. 998/1979. Παραδόξως το ενλόγω Γνωμοδοτικό Έγγράφο χρησιμοποιήθηκε τόσον από την Κ.Ε.Δ. όσον και από την συμβολαιογράφο, που συνέταξε τα Συμβόλαια Ανταλλαγής, χωρίς να ζητηθούν από το οικείο Δασαρχείο πληροφορίες για την κήρυξη ή μη της υπό ανταλλαγή έκτασης ως αναδασωτέας, ούτε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να την ενημερώσει σχετικώς. Εν τω μεταξύ είχε συνταχθεί από τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης και το με αριθμό πρωτοκόλλου 2733/11-5-2007 Έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης προς τον Αναπληρωτή Γενικό Δευθυντή Δασών του Υ.Α.Α.Τ. για να υποβληθεί σχετικό ερώτημα στο Νομικό Σύμβουλο δια του Γενικού Γραμματέα (Βλέπε σχετικό 77). Το ενλόγω ερώτημα ουδέποτε υπεβλήθη, πλην όμως ο Γενικός Γραμματέας, κ. Κ. Σκιαδάς, απέστειλε το με αριθμό πρωτοκόλλου 12339/17-5-2007 Έγγραφο αυτού στο Νομικό Σύμβουλο για να διατυπώσει άποψη (Βλέπε σχετικό 78), η οποία και διετυπώθη με το με αριθμό πρωτοκόλλου 3225/18-5-2007 Γνωμοδοτικό Έγγραφο του Νομικού Συμβούλου, το οποίο απεστάλη στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης με το με αριθμό πρωτοκόλλου 12345/18-5-2007 Έγγραφο του Γενικού Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά, για τις νόμιμες ενέργειες, ήτοι για την αποστολή του στην Κ.Ε.Δ. (Βλέπε σχετικό 79), όπερ και εγένετο με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2933/18-5-2007 Έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 80).
γ) Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 9070/1565/08-08-2007 Έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Κ.Ε.Δ. προς τον Γενικό Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά (Βλέπε σχετικό 81), το οποίο ουδέποτε κοινοποιήθηκε στην Διεύθυνση Πολιτικής Γης, αλλά έλαβα γνώση αυτού από τον φάκελο της σχηματισθείσης ποινικής δικογραφίας, εζήτησε από τον Υ.Α.Α.Τ. την αποδοχή του με αριθμό πρωτοκόλλου 3325/18-05-2007 Γνωμοδοτικού Εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να αρθεί οποιαδήποτε αμφιβολία για την μορφή της επίμαχης έκτασης ως δάσους ή δασικής έκτασης. Σημειωτέον ότι τα μνημονευόμενα στο ενλόγω Έγγραφο με αριθμούς πρωτοκόλλου 408/26-06-2000 και 3794/26-06-2000 Έγγραφα του Δασαρχείου Αρναίας δεν εστάλησαν στην Κ.Ε.Δ. από τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης, αλλά πιθανώς εζητήθησαν απευθείας από το Δασαρχείο Αρναίας.
Αξιοπρόσεκτον είναι ότι κατά τις διέπουσες την οργάνωση και λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διατάξεις του Ν.3086/2002, τα ατομικά γνωμοδοτικά έγγραφα των Νομικών Συμβούλων, δεν γίνονται αποδεκτά από τον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος αποδέχεται ή μη μόνον τις Γνωμοδοτήσεις Τμημάτων ή της Ολομελείας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Από τα προειρημένα Ατομικά Γνωμοδοτικά Έγγραφα του Νομικού Συμβούλου και ιδίως από το σκεπτικό αυτών, διαφαίνεται ότι η έκταση του υπο στοιχεία 1193μθ διαθέσιμου τεμαχίου στην Ουρανούπολη, ως δασική, υπάγεται στις διατάξεις της § 2 του άρθρου 75 του Ν. 998/1979.
Τα επίμαχα Ατομικά Γνωμοδοτικά Έγγραφα εστάλησαν από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Δασών του Υ.Α.Α.Τ. στη Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το με αριθμό 92381/1517/18-5-2007 Έγγραφο (Βλέπε σχετικό 82), η οποία με το με αριθμό 6698/13-7-2007 Έγγραφο αυτής εξέφρασε αντιρρήσεις, γιατί ο χαρακτηρισμός της επίμαχης έκτασης ως «δάσος χθαμαλόν» (Βλέπε σχετικό 83), όπερ κατ’ αυτή ερμηνεύεται ως «δάσος θαμνώδες», είναι δεσμευτικός, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της § 7 του άρθρου 1 του Ν. 314/2003 και δεν επανεξετάζεται από τη Διοίκηση, με επίκληση σχετικών εγκυκλίων τόσον της Διεύθυνσης Δασών όσον και της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης.
Ενόψει της διάστασης απόψεων των δύο ενλόγω Διευθύνσεων του Υ.Α.Α.Τ., ήτοι της Διεύθυνσης Δασών Κεντρικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, του προμνησθέντος Εγγράφου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Κ.Ε.Δ. και προκειμένου να διασφαλισθεί η νομιμότητα, δόθηκε ρητή εντολή από τον Γενικό Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά, να υποβληθεί ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και συγκεκριμένως στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου, για να γνωμοδοτήσει σχετικώς. Υπεβλήθη το με αριθμό πρωτοκόλλου 5074/13-12-2007 Έγγραφο Ερώτημα (Βλέπε σχετικό 84) σε σχέση με την αναφερόμενη στη διάταξη της § 7 του άρθρου 1 του Ν. 3147/2003 προϋπόθεση της φύσης της ανταλλαγείσης έκτασης ως δάσους ή δασικής έκτασης, που αναφέρεται στη διάταξη της § 7 του άρθρου 1 του Ν. 314/2003, με δεδομένες και τις διαπιστώσεις του Δασάρχη Αρναίας στο με αριθμό πρωτοκόλλου 2468/27-6-2007 Εγγραφο αυτού.
Εν προκειμένω επισημαίνεται ότι από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δεν εζητήθη ο χαρακτηρισμός της επίμαχης έκτασης, όπερ θα ήταν άτοπο και παράλογο, αφού η διαδικασία χαρακτηρισμού μιας έκτασης προβλέπεται από το νόμο, αλλά ετέθη το ερώτημα εάν και πώς εκδοθείσες Αποφάσεις τις Επιτροπής Απαλλοτριώσεων του Ν.Χαλκιδικής και της Επιτροπής Οριστικών Διανομών εντάσσονται στο θεσμικό πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, που προβλέπονται στη διάταξη της § 7 του άρθρου 1 του Ν. 3147/2003.
Το Ε΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εξέδωσε τη με αριθμό 161/2008 Γνωμοδότηση (Βλέπε σχετικό 85), συμφώνως με την οποία η επίμαχη έκταση - με δεδομένη την περιγραφή και διαπίστωση της βλάστησης μετά την αυτοψία του Δασάρχη Αρναίας - είναι δασική, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης ΙΙΙ Β της § 3 του άρθρου 3 του Ν.998/1979, όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.3208/2003. Η προαναφερόμενη Γνωμοδότηση εστάλη από το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης και στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών, με κοινοποίηση στο Γραφείο του Υφυπουργού, κ. Κ.Κιλτίδη. Σημειωτέον ότι στο γραφείο του ενλόγω Υφυπουργού η ενλόγω Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν δόθηκε προς αποδοχή από τη Δ/νση Πολιτικής Γης αλλά από άλλη άγνωστη σε εμένα υπηρεσία. Κρίσιμο είναι ότι η ενλόγω Γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από τον ενλόγω Υφυπουργό με επισημειωτική πράξη επί του σώματος αυτής.
Στην συνέχεια, σε σύσκεψη που έλαβε χώρα στο γραφείο του προειρημένου Υφυπουργού, παρουσία του ίδιου, του Γενικού Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά, του Συμβούλου του Υφυπουργού, δασολόγου, κ. Ρέππα, του Γενικού Διευθυντή Δασών, υπηρεσιακών παραγόντων από τη Διεύθυνση Δασών και εμού ως Προϊσταμένης της Δ/νσης Πολιτικής Γης, συζητήθηκε ποια υπηρεσία θα απέστελε την αποδεχθείσα από τον Υφυπουργό, κ. Κ. Κιλτίδη, Γνωμοδότηση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις του Κράτους και στις Διευθύνσεις και Περιφέρειες Δασών. Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Δασών εξέφρασαν αντιρρήσεις, συνέταξαν προσχέδιο σχετικού Εγγράφου της Γενικής Δ/νσης Δασών, καθόσον προφανώς δεν απεδέχοντο τα διαλαμβανόμενα στην προμνησθείσα Γνωμοδότηση, οπότε ύστερα από ρητή εντολή του ενλόγω Υφυπουργού, εφόσον ήμουν προϊσταμένη συναρμόδιας – κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της § 2 του άρθρου 75 του Ν. 998/1979 - για τη διαχείριση κοινόχρηστων διαθέσιμων εκτάσεων δασικής μορφής Δ/νσης του Υ.Α.Α.Τ., με το με αριθμό 3056/13-6-2008 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 86), απέστειλα την αποδεχθείσα από τον αρμόδιο Υφυπουργό Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. στις Νομαρχιακές Αυτοδικοικήσεις του Κράτους και τις Διευθύνσεις Δασών Περιφερειών, με κοινοποιήσεις σε όλη την Πολιτική Ηγεσία και στην Κ.Ε.Δ.. Με την προαναφερόμενη Γνωμοδότηση δεν έγινε αποχαρακτηρισμός της έκτασης, όπως εσφαλμένως υποστηρίζεται , αλλά το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους υπήγαγε τα περιγραφικά δεδομένα της Έκθεσης του αρμόδιου Δασάρχη Αρναίας στον προσήκοντα κανόνα δικαίου, ήτοι στη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.3208/2003, με την επί πλέον κρίση ότι η αρμοδιότητα των Δασικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων της § 2 του άρθρου 75 του Ν. 998/1979, συνίσταται στην κήρυξη της κοινόχρηστης διαθέσιμης έκτασης ως αναδασωτέας ή μη και επ' ουδενί λόγω απαιτείται γι΄ αυτό ο προηγούμενος χαρακτηρισμός αυτής ως δασικής, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 14 του Ν. 998/1979, γιατί αρκεί η διαπίστωση ότι η έκταση είναι δασική. Συμπληρωματικώς αναφέρεται ότι σχετική με το ζήτημα της εφαρμογής των διατάξεων της § 2 του άρθρου 75 του Ν. 998/1979, που ως ειδικές καθορίζουν τις προϋποθέσεις επεμβάσεων επί των εποικιστικών εκτάσεων, είναι η με αριθμό 221/1981 Γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την οποία απεδέχθη ο Υπουργός.
Αξιοσημείωτον είναι ότι με τη με αριθμό 101769/1994/21-11-2008 Εγκύκλιο του Υφυπουργού, κ. Κ. Κιλτίδη (Βλέπε σχετικό 87), και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών, η οποία προφανώς συνετάγη μετά τη δημοσιότητα, που έλαβε το θέμα της έκτασης στην Ουρανούπολη:
i) έδωσε οδηγίες στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών και στους Διευθυντές Δασών Περιφερειών, για την ορθή εφαρμογή της κείμενης δασικής νομοθεσίας,
ii) απέστειλε τη με αριθμό 161/2008 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., με τη διευκρίνιση ότι ερμηνεύει αποκλειστικώς και μόνον την έννοια του όρου «βοσκήσιμη, κοινόχρηστη, εποικιστική έκταση «δάσος χθαμαλό»-κοινόχρηστο δάσος», το οποίο πρέπει να θεωρηθεί δασική έκταση σε αντιστοίχηση αυτού του όρου με την νυν ισχύουσα δασική νομοθεσία, αφού στους διαχρονικώς προϊσχύσαντες νόμους ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε ο ενλόγω όρος για την μορφή μιας έκτασης και
iii) απέστειλε και τη με αριθμό 2959/2006 Απόφαση του ΣτΕ, που αναφέρεται σε δασικές εκτάσεις και προφανώς αγνοούσε ο Δασάρχης Αρναίας όταν απέστειλε την σχετική απάντησή του επί του ερωτήματος της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, αλλά και όταν κατέθεσε ενώπιον σας ως μάρτυρας την 20-11-2008. Τέλος, όσον αφορά την ύπαρξη αρχαιοτήτων στην επίμαχη έκταση της διανομής, δεν προκύπτει τέτοια ένδειξη στα στοιχεία του πίνακα διανομής, ούτε είχαμε ενημέρωση από τη Διεύθυνση Γεωργίας του Ν.Χαλκιδικής.
δ) Συν τοις άλλοις, υπογραμμίζεται ότι εξαιρέθηκαν της ανταλλαγής όσα αρχαία μνημεία ορίζονται επακριβώς κατά τόπο θέση και έκταση, ήτοι το Κάστρο (θέση Φρακόκαστρο Κοινότητας Ουρανούπολης), (σχετική η αριθμ. Β 3522/8-7-1981) και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου (σχετική η Φ 35/52412/1205/15-10-84 ΦΕΚ Β, 896/84 Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού).
Επί αυτού του ζητήματος ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν τα ακόλουθα:
i) τα επισυναπτόμενα στο παρόν Υπόμνημα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βουλής, και όσα δήλωσε ο τότε Υπουργός Πολιτισμού, κ. Μ. Λιάπης, με επίκληση σχετικών εγγράφων της αρχαιολογίας (Βλέπε σχετικό 88), εξ ων προκύπτει ότι:
αα) τμήμα της ανταλλαγείσης έκτασης εμπίπτει σε αρχαιολογικό χώρο,
ββ) συμφώνως με τις διατάξεις του Ν.3028/2002 δεν προβλέπεται διαδικασία Γνωμάτευσης του Υπουργείου Πολιτισμού πριν την μεταβίβαση ακινήτων εντός αρχαιολογικού χώρου, ενώ τουναντίον έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού απαιτείται μόνον στην περίπτωση επέμβασης στα ακίνητα μνημεία και το περιβάλλον τους ή σε περίπτωση αλλαγής χρήσης και
ii) το με αριθμό 22336/30-04-93 Έγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας του Ν.Χαλκιδικής για την εκποίηση του με αριθμό 1193δ τεμαχίου από την συνολική έκταση του με αριθμό 1193 τεμαχίου στη περιοχή της Ουρανούπολης με δημοπρασία (Βλέπε σχετικό 89 ).
Σημειωτέον ότι και σε αυτή την περίπτωση από τη Δ/νση Πολιτικής Γης δεν εζητήθη η αλλαγή χρήση της επίμαχης έκτασης, αλλά η πρόταση για ανταλλαγή, ήτοι αλλαγή ιδιοκτήτη, δι’ ό και δεν υπήρχε λόγος ούτε εγεννάτο υποχρέωση υποβολής σχετικών ερωτημάτων στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για την ύπαρξη ή μη αρχαιολογικών ευρημάτων, αρχαίων μνημείων κ.λπ., όπως ακριβώς συνέβη και για τις εκτάσεις στο Λαύριο και στο Γραμματικό. Τουναντίον, όποτε ετίθετο ζήτημα αλλαγής χρήσης υπεβάλλοντο σχετικά ερωτήματα στις υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ., όπως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα αντίγραφα σχετικής Εγκυκλίου της Δ/νσης, Κ.Υ.Α. και Αποφάσεων Γενικών Γραμματέων για παραχώρηση εκτάσεων για ξενοδοχειακές μονάδες, ίδρυση βιομηχανιών, βιοτεχνιών, όπου εμφαίνονται γιατί ζητήθηκαν οι σύμφωνες γνώμες των οικείων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού σε διάφορους νομούς της χώρας (Βλέπε σχετικό 90).

IV. Αναφορικώς με τα προτεινόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς ανταλλαγή, τα επιλεγέντα από την ΚΕΔ προς ανταλλαγή και τα τελικώς ανταλλαγέντα από την Κ.Ε.Δ. με σχετικά Συμβόλαια ακίνητα, εν όψει και της προσκομισθείσης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Δ/ντα Σύμβουλο της Κ.Ε.Δ. ενδεικτικής κατάστασης ακινήτων, το περιεχόμενο της οποίας επληροφορήθην το πρώτον από την σχηματισθείσα ποινική δικογραφία, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Ο αριθμός των ακινήτων, που απεστάλησαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς ανταλλαγή, όπως αυτός μνημονεύεται στην επίμαχη Ενδεικτική Κατάσταση της ΚΕΔ, δεν είναι ούτε ακριβής ούτε πλήρης, δι’ ό και δεν είναι άξιον μόνον απορίας αλλά και διερεύνησης, γιατί επελέγη η ενδεικτική αναφορά των εν λόγω ακινήτων, αντί της εξαντλητικής και πλήρους αναφοράς και απαρίθμησης αυτών.
α) Διευκρινίζεται ότι με βάση τη με αριθμό 3822/25-1-2005 Υπουργική Απόφαση προτάθηκαν και εστάλησαν με διαβιβαστικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης 3 ακίνητα στο Νομό Χαλκιδικής και αρχικώς 170 ακίνητα στο Νομό Θεσσαλονίκης, από τα οποία 83 ακίνητα είχαν ειδική σήμανση, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα 87, που δεν είχαν ειδική σήμανση. Από τα 83 επισημαινόμενα ακίνητα επεστράφησαν 17 λόγω ένταξης στο πολεοδομικό σχέδιο για άλλες χρήσεις, ενώ τα υπόλοιπα 66 ακίνητα αξιοποιήθηκαν προς ανταλλαγή. Ακολούθως εστάλησαν επί πλέον 26 ακίνητα στο Νομό Θεσ/νίκης χωρίς καμία επισήμανση, οπότε το σύνολο των μη επισημαινόμενων ακινήτων ανήρχετο στα 113 (87+26).Με δεδομένο ότι συμφώνως με στοιχεία της ΚΕΔ τα ακίνητα, που επελέγησαν για ανταλλαγή από τον Νομό Θεσ/νίκης είναι 82, σαφώς συνάγεται ότι από το σύνολο των 196 αποσταλλέντων ακινήτων, αυτά που αντηλλάγησαν με συμβολαιογραφική πράξη είναι 66 επισημαινόμενα και 16 χωρίς καμία επισήμανση (Βλέπε σχετικό 91).
β) Αποσαφηνίζεται ότι με βάση τη με αριθμό 16651/26-7-06 Κοινή Υπουργική Απόφαση προτάθηκαν από τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης 164 ακίνητα, τα οποία εστάλησαν στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά, ο οποίος εν συνεχεία τα διεβίβασε στην ΚΕΔ.
γ) Από τα προεκτεθέντα συνάγεται ότι το σύνολο των αποσταλέντων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς την Κ.Ε.Δ. για ανταλλαγή ακινήτων ανήλθε συνολικώς στα 337 ακίνητα, εξ ων αντηλλάγησαν μόνον τα 234 ακίνητα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Κ.Ε.Δ..
Με άλλες λέξεις, η Κ.Ε.Δ. παρέλαβε 103 ακίνητα επί πλέον των τελικώς ανταλλαγέντων 234 ακινήτων και είχε την ευχέρεια αλλά και την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της επιλογής κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.973/1979 και στην προμνησθείσα Κ.Υ.Α..

V. Σε σχέση με τις επαφές μου με τους Αγιορείτες μοναχούς επισημαίνεται ότι ο ηγούμενος Ευφραίμ με επισκέφθηκε μία φορά στο γραφείο μου, ενώ ο μοναχός Αρσένιος είχε έλθει μερικές φορές, για να πληροφορηθεί την όλη πορεία της συνεργασίας με την Κ.Ε.Δ., σε σχέση με την αποστολή διαγραμμάτων και Φ.Ε.Κ. διανομών, διευκρινιστικών εγγράφων για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των προς ανταλλαγή εκτάσεων και να ζητήσει την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.
Αξιοσημείωτον είναι ότι λόγω του αντικειμένου της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης το γραφείο μου επισκέπτονται καθημερινώς δεκάδες ιδιώτες, ήτοι αγρότες, επενδυτές βιομηχανικών, βιοτεχνικών μονάδων, αιολικών πάρκων, ξενοδοχειακών μονάδων, κ.λπ., Δήμαρχοι, Περιφερειάρχες και Ιερωμένοι, προς τους οποίους οφείλω να είμαι ευγενής, κατατοπιστική και συνεργάσιμη για οποιοδήποτε θέμα ερωτώμαι.

VI. Εν κατακλείδι επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) η πολιτική απόφαση ανταλλαγής των παραλιμνίων εκτάσεων στους Νομούς Ξάνθης και Ροδόπης και της λίμνης Βιστωνίδας με προταθέντα από το Υ.Α.Α.Τ. και τελικώς επιλεγέντα από την Κ.Ε.Δ. ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είχε ληφθεί σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο, όπως αποδεικνύεται από:
i) το με αριθμό πρωτοκόλλου 348/18-10-2004 Έγγραφο, το οποίο απεστάλη από το Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ε. Μπασιάκου, προς την Δ/νση Πολιτικής Γης ομού με το συνημμένο σε αυτό τυλεομοιοτυπικό μήνυμα του μοναχού Γ. Αρσένιου Βατοπαιδινού προς τον προμνησθέντα Υπουργό, κ. Ε. Μπασιάκο, όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι:
«Η Μονή ήλθε σε επικοινωνία με τον τέως Υπουργό Γεωργίας κ. Τσιτουρίδη, με σκοπό: α) Να επαναληφθεί η σύμβαση του 1930 δια της οποίας η Μονή αποδίδει τα δύο μετόχια της Χαλκιδικής στο Δημόσιο, ενώ το Υπουργείο Γεωργίας ως διαχειριστής της Λίμνης θα αποδέχεται την ήδη αναγνωρισθείσα υπό του Ελληνικού Δημοσίου κυριότητά της επί της Λίμνης και β) Να προωθηθούν οι διαδικασίες ανταλλαγής των εκτάσεων και της Λίμνης, ώστε με την ανταλλαγή αυτή η Μονή να μην «παρενοχλεί» τους τοπικούς φορείς. Η συνέχιση, εκ μέρους τους, των πιέσεων επιστροφής εις το καθεστώς απώλειας της κυριότητος της Μονής στα Μετόχια της Χαλκιδικής και στη Λίμνη Βιστωνίδα, θα είναι υψίστη πράξη αδικίας, σε δημοκρατική περίοδο, στην Ελλάδα. Για την διευθέτηση αυτή δεν έχουν καμία απολύτως αρμοδιότητα και θα είναι κρίμα να κριθεί το απλό αυτό θέμα δικαιοσύνης στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, δεδομένου ότι τα μετόχια της Χαλκιδικής, αν δεν είναι κυρία η Μονή στη Λίμνη, δεν δύνανται να ανήκουν στο Δημόσιο, σύμφωνα με την πλέον απλή λογική δικαίου, δεδομένου ότι υπήρξε ανταλλαγή και στο τέλος η Μονή δεν πήρε τίποτα.
Η δυνατότητα εξευρέσεως κτημάτων για την ανταλλαγή έχει ήδη προωθηθεί δεδομένου ότι τέτοια κτήματα έχει και το Υπουργείο Οικονομικών, και το Εθνικής Αμύνης και το Υπουργείο Γεωργίας.
Επειδή η διαδικασία ανταλλαγής έχει γίνει αποδεκτή σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο, αυτό ταυτόχρονα μας εγγυάται και την πραγμάτωσή της……………………………»
(Βλέπε σχετικόν 97),
ii) η έκδοση της με αριθμό 3822/2005 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της με αριθμό 16651/2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που αναντιρρήτως αποτελούν προϊόντα σημαντικής κυβερνητικής απόφασης, υπερβαίνει τα όρια των αρμοδιοτήτων ενός ή δύο Υπουργών, καθόσον συνάπτεται με κρίσιμες πολιτικές επιλογές, που αποφασίζονται στο επιτελικό κέντρο της Κυβέρνησης,
ii) η έκδοση δελτίου τύπου του Υ.Α.Α.Τ., όπου πανηγυρικώς δηλώνεται ότι η επίμαχη ανταλλαγή επετεύχθη μετά από συντονισμένες ενέργειες της Κυβέρνησης (Βλέπε σχετικόν 98),
iii) η αλληλογραφία μεταξύ του Γραφείου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Γραφείου του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Βλέπε σχετικόν 92),
iv) η αλληλογραφία μεταξύ της Κ.Ε.Δ., του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Γενικού Γραμματέα του Υ.Α.Α.Τ. (Βλέπε σχετικόν 93),και
β) η επιλογή και ο ρόλος της ΚΕΔ, η οποία:
i) κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 973/1979 λειτούργησε ως αποκλειστικός και μοναδικός διαχειριστής της ανταλλαγείσης δημόσιας περιουσίας, καθόσον διέθετε την κατά νόμο αρμοδιότητα και τεχνογνωσία ανταλλαγής και πώλησης ακινήτων του Δημοσίου, ύστερα από εκτίμηση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, όπως προκύπτει από τη με αριθμό 7927/4055/08-07-2007 σχετική Απάντηση της Κ.Ε.Δ. προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών επί κατατεθείσης Ερώτησης στη Βουλή (Βλέπε σχετικόν 94), και
ii) κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επίμαχης ανταλλαγής διενήργησε αυτοψίες και οικονομικές εκτιμήσεις από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, μελέτησε όλα τα στοιχεία, που αφορούν τα ακίνητα του Υ.Α.Α.Τ. και μετά από αντίστοιχες εκτιμήσεις του Σ.Ο.Ε. προσδιόρισε τα προς ανταλλαγή ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την αξία αυτών, όπως προκύπτει από το με αριθμό 9858/711/08-11-2005 σχετικό Έγγραφο της Κ.Ε.Δ. προς την Δ/νση Πολιτικής Γης όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:
«……Επειδή το σχετικό θέμα βαίνει προς ολοκλήρωση, παρακαλώ να έχουμε την άποψή σας σχετικά με το αν απαιτείται έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης, στην οποία θα αναφέρονται συγκεκριμένα τα διαθέσιμα προς ανταλλαγή ακίνητα.
Σημειώνουμε ότι για την επεξεργασία του θέματος, έγιναν αυτοψίες και οικονομικές εκτιμήσεις από αρμοδίους υπηρεσιακούς παράγοντες, μελετήθηκαν όλα τα στοιχεία, που αφορούν τα ακίνητα αυτά, και μαζί με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του ΣΟΕ προσδιορίστηκαν οι προς ανταλλαγή εκτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τους πίνακες ακινήτων, που μας στείλατε με τα (α) και (β) σχετικά έγγραφά σας, με ακίνητα της Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου». (Βλέπε σχετικόν 10),
γ) ως προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενήργησα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου βάσει των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και των ρητών Εντολών της πολιτικής ηγεσίας του Υ.Α.Α.Τ., ενώ όλες οι ενέργειές μου υπήρξαν απολύτως σύννομες και εγνωστοποιούντο στην πολιτική ηγεσία, ήτοι τον Υπουργό, τους Υφυπουργούς και τον Γενικό Γραμματέα, με προφορικές συνεννοήσεις, έγγραφες κοινοποιήσεις, γραπτά ερωτήματα, υποβολή σημειωμάτων και σχεδίων απαντήσεων σε ερωτήσεις, επερωτήσεις, στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σημειωτέον ότι, ως δημόσιος υπάλληλος, δεν είχα δικαίωμα και ευχέρεια άρνησης εφαρμογής των αποφάσεων της πολιτικής ηγεσίας του Υ.Α.Α.Τ., οι οποίες μάλιστα περιβάλλονται και με το νόμιμο τύπο Υπουργικής Απόφασης, ιδίως ενόψει και του περιεχομένου του κοινοποιηθέντος σε εμένα με αριθμό πρωτοκόλλου 348/5-10-2004 Εγγράφου του Γραφείου Υπουργού, όπου εμμέσως πλην σαφώς μου γνωστοποιείται ότι «….. η διαδικασία ανταλλαγής έχει γίνει αποδεκτή σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο, αυτό ταυτόχρονα μας εγγυάται και την πραγμάτωσή της ……..», και δη σε πολύ προγενέστερο της έκδοσης της κρίσιμης Υπουργικής Απόφασης και της επίμαχης Κοινής Υπουργικής Απόφασης χρόνο.
Με αυτά τα νομικά και πραγματικά δεδομένα, υποχρεώθηκα να εφαρμόσω τις πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης και συγκεκριμένως του Υπουργού και των δύο Υφυπουργών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που περιεβλήθησαν τον τύπο Υπουργικών Αποφάσεων, μολονότι, ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, σε ανύποπτο χρόνο είχα διατυπώσει τις θέσεις της Δ/νσης, της οποίας ήμουν Προϊσταμένη, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 3415/19-9-2003 Έγγραφό μου προς την Ν.Α. Ροδόπης, όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι:
«….. Άποψη της Υπηρεσίας μας, είναι ότι οι διεκδικούμενες εκτάσεις έχουν περιέλθει στην κυριότητα του Δημοσίου, από το χρόνο κατά τον οποίο έλαβαν χώρα οι παραπάνω ενέργειες και στη συνέχεια περιήλθαν στην κυριότητα των αποκαθισταμένων.
Κατόπιν αυτού συντελεσθείσας της απαλλοτρίωσης, απωλέσθη κάθε δικαίωμα νομής και κατοχής της Μονής επί των διεκδικούμενων εκτάσεων. Επίσης δεδομένου ότι από της καταλήψεως των εκτάσεων έχουν παρέλθει σχεδόν 80 χρόνια, έχει υποπέσει στην πενταετή παραγραφή και το ενοχικό δικαίωμα της Μονής για την απόληψη της αποζημίωσης.
Όσον αφορά την επικαλούμενη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία έγινε αποδεκτή η 17/18-7-2002 γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων, περί μη διεκδίκησης των επιδίκων εκτάσεων ως Δημοσίων, σας γνωρίζουμε ότι το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, τόσο από την Ι. Μονή, όσο και από την Υπηρεσία Δημοσίων Κτημάτων.
Η κρίση αυτή, την ορθότητα της οποίας δεν μπορεί να αμφισβητήσει η Υπηρεσία μας, δεν σχετίζεται με το νόμιμο και πραγματικό καθεστώς, που δημιουργήθηκε μετά την παραπάνω επέμβαση αποκατάστασης των ακτημόνων.
Εξάλλου η τηρηθείσα διαδικασία απαλλοτρίωσης μπορεί να τύχει εφαρμογής, μόνο σε κτήματα φερόμενα ως ιδιωτικά, στην κατηγορία των οποίων ανήκαν προφανώς και τα επίδικα, πριν από την επέμβαση.
Αποφάσεις απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Γεωργίας, για τις διεκδικούμενες εκτάσεις δεν βρέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας……….» (Βλέπε σχετικόν 98). Προδήλως λόγω του περιεχομένου της γραπτώς εκπεφρασμένης άποψης της Δ/νσης Πολιτικής Γης για την ανυπαρξία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων νομής και κατοχής της Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου επί των παραλίμνιων εκτάσεων και συνακολούθως οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ουδέποτε εκλήθην να συμμετάσχω καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην κατάρτιση των κρίσιμων Υπουργικών Αποφάσεων για την επίμαχη ανταλλαγή, μολονότι η Δ/νση Πολιτικής Γης ήταν κατ΄ εξοχήν αρμόδια ή τουλάχιστον συναρμόδια υπηρεσία, ενώ τουναντίον λόγω καθ΄ ύλην αρμοδιότητας δεν υπήρχε ευχέρεια παράκαμψης της Δ/νσης Πολιτικής Γης κατά την διεκπεραίωση των διαδικασιών των επίμαχων ανταλλαγών, δι΄ ό και ανετέθη στην ενλόγω Δ/νση η υλοποίηση των προαναφερομένων Υπουργικών Αποφάσεων, καθ΄ ό μέρος αφορούσαν το χώρο ευθύνης του Υ.Α.Α.Τ.
Εν προκειμένω υπογραμμίζεται ότι μου εδόθη ρητή προφορική εντολή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ε. Μπασιάκου, όπως αναλάβω προσωπικώς την διεκπεραίωση όλων των αναγομένων στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Πολιτικής Γης διαδικασιών χωρίς την ενημέρωση ή σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου υπηρεσιακού παράγοντα της ενλόγω Δ/νσης και μάλιστα κατά απόλυτη προτεραιότητα. Επειδή η ενλόγω υπουργική εντολή υπήρξε απολύτως σαφής και σύμφωνη με το περιεχόμενο του κοινοποιηθέντος σε εμένα με αριθμό πρωτοκόλλου 348/18-10-2004 Εγγράφου του Γραφείου Υπουργού με τα αναμφιβόλως συνδηλούμενα αυτού, ενισχύετο από την τα αυτά συμπαρομαρτούσα στάση του ενλόγω Υπουργού καθώς και από την συστοιχούμενη συμπεριφορά του Υφυπουργού, κ. Α. Κοντού, και του ετέρου Υφυπουργού, κ. Κ. Κιλτίδη, οι οποίοι εκινούντο στο ίδιο μήκος κύματος και εντέλοντο τα αυτά με τον προμνησθέντα Υπουργό, δεν υπήρχαν περιθώρια αντιρρήσεων και ανυπακοής.
Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο αυστηρών ρητών εντολών της πολιτικής ηγεσίας του Υ.Α.Α.Τ., ειδικών Υπουργικών Αποφάσεων και υπό την πίεση των ενδιαφερομένων μερών, ήτοι της Κ.Ε.Δ. και της Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου, ενήργησα ευσυνειδήτως εντός των ορίων της καθ΄ ύλην αρμοδιότητάς μου, ως Προϊσταμένη της Δ/νσης Πολιτικής Γης, χωρίς ιδιοτέλεια και με τήρηση των αρχών της νομιμότητας, που διέπει την λειτουργία των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι οφείλουν να υλοποιούν τις επιλογές και αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας ακόμη και αν αμφιβάλλουν ή διαφωνούν για/με την ορθότητα αυτών.
Στην διάρκεια όλης της σταδιοδρομίας μου στο Ελληνικό Δημόσιο πάντοτε ανέλαβα όλες τις ευθύνες, που μου αναλογούσαν, δι΄ ό και σήμερον, μετά από 33 χρόνια ευδόκιμης και υπεύθυνης δημόσιας υπηρεσίας, αδυνατώ να αντιληφθώ, γιατί καλούμαι να αναλάβω τις ευθύνες περιδεών πολιτικών προσώπων, των οποίων τις πολιτικές αποφάσεις εφήρμοσα με πίστη και συνέπεια και οι οποίοι εναγωνίως επιχειρούν να καλυφθούν πίσω από την προσχηματική νομική κατασκευή του παραπλανηθέντος Υπουργού.

VII. Προς απόδειξη των προβαλλόμενων στις παρούσες Έγγραφες Εξηγήσεις ισχυρισμών μου προσκομίζονται με επίκληση και τα ακόλουθα έγγραφα:
1) Το άρθρο 26 του Ν.1644/1986(Βλέπε σχετικό 1)
2) Η με αριθμό 3822/25-1-2005 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Βλέπε σχετικό 2).
3) Το με αριθμό 478/31-1-2005 Έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης προς την Κ.Ε.Δ. (Βλέπε σχετικό 3).
4) Οι με αριθμούς 4731/3-11-2004 και 2450/17-5-2005 Διαταγές της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις του Κράτους (Διευθύνσεις Γεωργίας, Γεωργικής Ανάπτυξης) (Βλέπε σχετικά 4 και 5)
5) Το Νομοθετικό Δ/γμα 221/1974 (Βλέπε σχετικό 6),
6) Την από 19/4/2005 Τηλεομοιοτυπία της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς τη Ν.Α. Θεσσαλονίκης (Βλέπε σχετικό 7).
7) Τα με αριθμούς 2189/14-5-2005 και 4163/11-8-2005 Έγγραφα της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς την Κ.Ε.Δ. (Βλέπε σχετικά 8 και 9).
8) Το με αριθμό 9858/8-11-2005 Έγγραφο της Κ.Ε.Δ. προς τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 10),
9) Το με αριθμό 5881/11-11-2005 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς την Κ.Ε.Δ. (Βλέπε σχετικό 11),
10) Το με αριθμό 285/23-1-2006 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης Υ.Α.Α.Τ. προς τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Ν.Α. Θεσσαλονίκης κοινοποιηθέν και στην Κ.Ε.Δ. (Βλέπε σχετικό 12),
11) Το με αριθμό 10348/755/23-11-2005 Έγγραφο της Κ.Ε.Δ. προς τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 13),
12) Το με αριθμό 6236/28-11-2005 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς την Κ.Ε.Δ. (Βλέπε σχετικό 14),
13) Το με αριθμό 10370/6703/9324996/23-11-2005 Έγγραφο της Κ.Ε.Δ. προς τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 15),
14) Το με αριθμό 314/16/13-1-2006 Έγγραφο της Κ.Ε.Δ. προς τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 16),
15) Το με αριθμό 3465/135/17-4-2006 Έγγραφο της Κ.Ε.Δ. προς τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 17),
16) Το με αριθμό 2294/19-4/2006 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης του Υ.Α.Α.Τ. προς τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Ν.Α. Θεσσαλονίκης κοινοποιηθέν και στην Κ.Ε.Δ. (Βλέπε σχετικό 18),
17) Το με αριθμό 2351/101/17-3-2006 Έγγραφο της Κ.Ε.Δ. προς τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 19),
18) Το αριθμ. 1582/16-3-2006 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης του Υ.Α.Α.Τ. προς τη Ν.Α. Θεσσαλονίκης (Βλέπε σχετικό 20),
19) Το με αριθμό 1654/20-3-2006 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς την Κ.Ε.Δ., κοινοποιηθέν και στην Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Ν.Α. Θεσσαλονίκης (Βλέπε σχετικό 21),
20) Το με αριθμό 2074/7-4-2006 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς την ΚΕΔ με κοινοποίηση στην Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Ν.Α. Θεσσαλονίκης (Βλέπε σχετικό 22),
21) Τη με αριθμό 16651/26-7-2006 Κ.Υ.Α. του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Βλέπε σχετικό 23),
22) Πέντε (5) υπηρεσιακά σημειώματα της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς το Γραφείο Γενικού Γραμματέα του Υ.Α.Α.Τ. (Βλέπε σχετικό 24),
23) Τα με αριθμούς 2420/1160/Ρ. 324916/01-03-2009 και 2723/1268/ Ρ. 324996/09-03-2007 Έγγραφα της Κ.Ε.Δ. προς τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης. (Βλέπε σχετικά 25 και 26),
24) Το με αριθμό 2349/25-04-2007 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς την Κ.Ε.Δ. (Βλέπε σχετικό 27),
25) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 6236/28-11-2005 Έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γής προς την Κ.Ε.Δ. (Βλέπε σχετικό 28),
26) Το με αριθμό 2496/03-05-2007 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς την Κ.Ε.Δ. (Βλέπε σχετικό 29),
27) Το με αριθμό 7502/1294 Έγγραφο της Κ.Ε.Δ. προς τη Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 30),
28) Το με αριθμό 4271/19-07-2007 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς τον Γενικό Γραμματέα του Υ.Α.Α.Τ. (Βλέπε σχετικό 31),
29) Η με αριθμό 5/36 Απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Αθηνών, δύο (2) αποσπάσματα κτηματολογικού πίνακα αρχικής διανομής και συμπληρωματικής διανομής (1966) του αγροκτήματος Σουνίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης των ίδιων διανομών (Βλέπε σχετικό 32, 33, 34, 35 και 36 ),
30) Το με αριθμό 1029/03-02-2009 Έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας και Τμήματος Τοπογραφικής και Κτηματολογίου Ν.Α. Ανατολικής Αττικής (Βλέπε σχετικό 37),
31) Η από 19-11-2008 μαρτυρική κατάθεση του αρχαιολόγου Β΄ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ενώπιον σας (Βλέπε σχετικό 38),
32) Η από 18-11-2008 μαρτυρική κατάθεση του Δασάρχη Λαυρίου ενώπιον σας (Βλέπε σχετικό 39),
33) Η διάταξη της § 7 του άρθρου 1 του Ν. 3147/2003 (Βλέπε σχετικό 40),
34) Η με αριθμό 8/31 Απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων (Βλέπε σχετικό 41),
35) Αποσπάσματα Κτηματολογικών πινάκων αρχικής Διανομής του 1932 και συμπληρωματικής του 1951 (Βλέπε σχετικό 42),
36) Το με αριθμό 52/Β/34 Φ.Ε.Κ. κύρωσης οριστικής διανομής αγροκτημάτων στο Κάτω Σούλι Λοιμικό Αττικής (Βλέπε σχετικό 43),
37) Το με αριθμό 1631/21-2-2002 Έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας Ανατολικής Αττικής, με συνημμένες καταστάσεις των επιμέρους αγροκτημάτων διαχείρισής της (Βλέπε σχετικό 44),
38) Το με αριθμό 1778/22-04-2003 Έγγραφο του Δασαρχείου Καπανδριτίου Αττικής (Βλέπε σχετικό 45),
39) Η διάταξη της § 1 του άρθρου 15 του Ν. 1734/1987 (Βλέπε σχετικό 46),
40) Η με αριθμό 118533/4700/15-12-2003 Διαταγή της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών (Βλέπε σχετικό 47),
41) Το με αριθμό 4767/11-11-2003 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 48),
42) Το με αριθμό 2822/22-5-2007 Συμβόλαιο (Βλέπε σχετικό 49),
43) Φωτοαντίγραφο χειρογράφου σημειώματος δασολόγου, κ. Ρέππα, συμβούλου του Υφυπουργού, κ. Κιλτίδη, με συνημμένη τη με αριθμό 838/2002 Απόφαση του ΣτΕ. (Βλέπε σχετικό 50),
44) Τα με αριθμούς 2385/21-4-2008, 2661/9-5-2008 και 3445/23-6-2008 Έγγραφα της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς το Δασαρχείο Καπανδριτίου Αττικής (Βλέπε σχετικά 51, 52 και 53),
45) Το με αριθμό 4116/24-7-2008 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς το Δασαρχείο Καπανδριτίου Αττικής (Βλέπε σχετικό 54),
46) Το με αριθμό 3662/22-8-2008 Έγγραφο του Δασάρχη Καπανδριτίου Αττικής (Βλέπε σχετικό 55),
47) Η από 13-11-2008 Μαρτυρική Κατάθεση του Δασολόγου, κ. Απόστολου Σταθόπουλου (Βλέπε σχετικό 56),
48) Το με αριθμό 4980/31-10-2008 Έγγραφο του Δασαρχείου Καπανδριτίου Αττικής προς τη Διεύθυνση Γεωργίας Ανατολικής Αττικής (Βλέπε σχετικό 57),
49) Το με αριθμό 8881/1-10-2008 Έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας Ανατολικής Αττικής προς το Δασαρχείο Καπανδριτίου Αττικής και την Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υ.Α.Α.Τ. (Βλέπε σχετικό 58),
50) Το από Ιουλίου 2008 Τοπογραφικό Διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού, κ. Κιάκα (Βλέπε σχετικό 59),
51) Το με αριθμό 347/9-7-2008 Έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υ.Α.Α.Τ. (Βλέπε σχετικό 60),
52) Το με αριθμό 8132/889/18-7-2008 Έγγραφο της Κ.Ε.Δ. προς τη Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 61),
53) Η με αριθμό 147/34 Απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Ν.Χαλκιδικής (Βλέπε σχετικό 62),
54) Πρακτικό Επιτροπής οριστικών Διανομών έτους 1971 (Βλέπε σχετικό 63),
55) Το με αριθμό 2823 Συμβόλαιο (Βλέπε σχετικό 63α),
56) Το με αριθμό 364.9.3.1/11-4-2007 Έγγραφο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου προς τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 64),
57) Το με αριθμό 2266/23-4-2007 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς τον Γενικό Γραμματέα του Υ.Α.Α.Τ. (Βλέπε σχετικό 65),
58) Τα με αριθμούς 408/26-6-2000, 3794/99/26-6-2000 Έγγραφα του Δασαρχείου Αρναίας (Βλέπε σχετικό 66 και 67),
59) Το από 10-2-1993 Έγγραφο του Δασαρχείου Αρναίας προς τη Νομαρχία Χαλκιδικής (Βλέπε σχετικό 68),
60) Σημειώσεις μεταβολών για το 1193 τεμάχιο (Βλέπε σχετικό 69),
61) Αντίγραφα Αποφάσεων παραχώρησης για ξενοδοχειακή μονάδα, κτηνοτροφική μονάδα με συνημμένα έγγραφα Δασαρχείου και ΙΗ΄ Εφορίας Προϊστορικών Αρχαιοτήτων (Βλέπε σχετικό 70),
62) Το με αριθμό 2687/10-5-2007 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς τη Διεύθυνση Δασών του Ν.Χαλκιδικής (Βλέπε σχετικό 71),
63) Το με αριθμό 2468/24-6-2007 Έγγραφο του Δασαρχείου Αρναίας (Βλέπε σχετικό 72),
64) Το με αριθμό 3485/28-6-2007 Έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών του Ν.Χαλκιδικής (Βλέπε σχετικό 73),
65) Το με αριθμό 5602/13-10-2008 Έγγραφο του Διευθυντή Δασών προς το Δασαρχείο Αρναίας (Βλέπε σχετικό 74),
66) Το με αριθμό 11.958/24-4-2007 Έγγραφο του Γενικού Γραμματέα προς τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 75),
67) Το με αριθμό 2496/3-5-2007 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς την Κ.Ε.Δ. (Βλέπε σχετικό 76),
68) Το με αριθμό 2733/11-5-2007 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Δασών (Βλέπε σχετικό 77),
69) Το με αριθμό 12339/11-5-2007 Έγγραφο του Γενικού Γραμματέα προς το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου (Βλέπε σχετικό 78),
70) Το με αριθμό 12345/18-5-2007 Έγγραφο του Γενικού Γραμματέα προς τη Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 79),
71) Το με αριθμό 2933/18-5-2007 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς την Κ.Ε.Δ. (Βλέπε σχετικό 80),
72) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 9070/1565/2-8-2007 Έγγραφο της ΚΕΔ προς τον Γενικό Γραμματέα του Υ.Α.Α.Τ. (Βλέπε σχετικό 81),
73) Το με αριθμό 92381/1571/18-5-2007 Έγγραφο του Γενικού Διεθυντή Δασών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Βλέπε σχετικό 82),
74) Το με αριθμό 6698/13-7-2007 Έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Βλέπε σχετικό 83),
75) Το με αριθμό 5074/13-12-2007 Έγγραφο ερώτημα της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς το Ν.Σ.Κ. (Βλέπε σχετικό 84),
76) Τη με αριθμό 161/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Βλέπε σχετικό 85),
77) Το με αριθμό 3056/13-6-2008 Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 86),
78) Τη με αριθμό 101769/1994/21-11-2008 Εγκύκλιο του Υφυπουργού, κ. Κ. Κιλτίδη (Βλέπε σχετικό 87),
79) Πρακτικά Βουλής σχετικώς με επερώτηση για την Ουρανούπολη (Βλέπε σχετικό 88),
80) Το με αριθμό 22386/30-4-1993 Έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας του Ν.Χαλκιδικής (Βλέπε σχετικό 89),
81) Τη με αριθμό 144959/29-12-1991 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (Βλέπε σχετικό 90),
82) Κατάσταση Ακινήτων (Βλέπε σχετικό 91),
83) Αλληλογραφία μεταξύ Γραφείου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Γραφείου Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Βλέπε σχετικό 92),
84) Αλληλογραφία μεταξύ της Κ.Ε.Δ., του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Γενικού Γραμματέα του Υ.Α.Α.Τ. (Βλέπε σχετικό 93),
85) Τη με αριθμό 7927/4055/8-7-2007 σχετική Απάντηση της Κ.Ε.Δ. προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών επί κατατεθείσης Ερώτησης στη Βουλή (Βλέπε σχετικό 94),
86) Δέκα (10) υπηρεσιακά σημειώματα της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προς την Πολιτική Ηγεσία (Βλέπε σχετικό 95),
87) Οκτώ (8) Απαντήσεις στην Βουλή και σχετικά σημειώματα της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης για κατατεθείσες ερωτήσεις και επερωτήσεις (Βλέπε σχετικό 96),
88) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 348/18-10-2004 Έγγραφο, το οποίο απεστάλη από το Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ε. Μπασιάκου, προς την Δ/νση Πολιτικής Γης ομού με το συνημμένο σε αυτό τυλεομοιοτυπικό μήνυμα του μοναχού Γ. Αρσένιου Βατοπαιδινού προς τον προμνησθέντα Υπουργό, κ. Ε. Μπασιάκο (Βλέπε σχετικό 98),
89) Η έκδοση δελτίου τύπου του Υ.Α.Α.Τ., όπου πανηγυρικώς δηλώνεται ότι η επίμαχη ανταλλαγή επετεύχθη μετά από συντονισμένες ενέργειες της Κυβέρνησης (Βλέπε σχετικόν 98),
90) το με αριθμό πρωτοκόλλου 3415/19-9-2003 Έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης προς την Ν.Α. Ροδόπης (Βλέπε σχετικόν 99),

VIII. Επειδή, κατά τα προαναφερθέντα, ουδεμία ποινικώς αξιόλογη ανάμιξη ή εμπλοκή μου προκύπτει στα ερευνώμενα κακουργήματα της απλής συνέργειας σε απιστία και ψευδή βεβαίωση σε βάρος του Δημοσίου με τις επιβαρυντικές περιστάσεις των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 1608/1950,
Επειδή, κατά τα προεκτεθέντα, η περιγραφείσα συμμετοχή μου στην ερευνώμενη υπόθεση περιορίζεται σε συγκεκριμένες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου ως Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης,
Επειδή η προμνησθείσα σύννομη συμμετοχή μου στην ερευνώμενη υπόθεση έγινε σε εκτέλεση ρητών εντολών της πολιτικής ηγεσίας και της διοικητικής ιεραρχίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υπό την άμεση εποπτεία και τον αυστηρό έλεγχο τήρησης των σχετικών εντολών,
Επειδή η πολιτική ηγεσία και η διοικητική ιεραρχία, κατά τη διαμόρφωση οποιασδήποτε απόφασης και κρίσης, δεν περιορίζεται σε έλεγχο νομιμότητας, αλλά προβαίνει και σε έλεγχο σκοπιμότητας με ουσιαστικά και συχνά πολιτικά κριτήρια,
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Και με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να μην ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος μου και να τεθεί στο αρχείο η ενλόγω υπόθεση σε ό,τι με αφορά.

Αθήνα, 4-3-2009
Η Παρέχουσα Γραπτές Εξηγήσεις
Δημοσίευση σχολίου